04.11.2022 – PIATOK:

Hliadka MsP pri bežnej kontrole v čase o 14,15h zistila, že na ulici SNP 6 sú na verejnom priestranstve vyložené staré matrace a nábytok. Šetrením na mieste bolo zistené, že veci vyložil pán M.V. bytom Pečovská Nová Ves prechodne bytom Šurany, ktorý hliadke uviedol, že mu mal veci odviezť do zberného dvora jeho kamarát, ktorému sa ale pokazil prívesný vozík. Následne prisľúbil, že veci na zberný dvor osobne odvezie dňa 05.11.2022. Kontrolou dňa 05.11.2022 bolo zistené, že menovaný veci do zberného dvora naozaj odviezol.

V čase o 14,35 h telefonicky oznámil pán M.L. bytom Šurany, že pred vchodom paneláku parkuje motorové vozidlo (ďalej len MV) značky ŠKODA, TEČ: NZ XXXXX, ktoré mu čiastočne blokuje prístup k jeho parkovaciemu miestu. Hliadka MsP lustráciou v evidencii MV SR zistila majiteľku vozidla, ktorá bola telefonicky vyrozumená, aby vozidlo preparkovala.

05.11.2022 – SOBOTA:

V čase o 23,45 h hliadka MsP vykonávala kontrolu ulice Hledíkova, pričom spozorovala dve osoby, ktoré vošli do bývalej budovy hasičskej zbrojnice. Hliadka následne vykonala kontrolu budovy pričom zistila, že v budove sa nachádzajú bezdomovci M.K. bytom Komárno, M.M. bytom Šurany, Z.H. bytom Šurany, L.Ö. bytom Nové Zámky, Š.V. bytom Šurany a L.H. bytom Šurany, ktorí hliadke uviedli, že chcú v uvedenom objekte prespať. Hliadka menovaných z budovy vykázala a vyrozumela majiteľa, aby si objekt zabezpečil.

08.11.2022 – UTOROK:

V čase o 09,30 h bola vykonaná spolupráca s MsPS Šurany pri opilovaní stromov na ulici SNP. Počas prác hliadka MsP regulovala dopravu.

09.11.2022 – STREDA:

V čase o 13,10 h telefonicky oznámila pani R.P. bytom Šurany, že im po dvore behá susedov pes. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde a šetrením bolo zistené, že pes patrí pánovi J.R. bytom Rúbaň, prechodne Šurany, ktorý bol hliadkou vyzvaný aby si psa zabezpečil proti voľnému pohybu. Menovaný bol vyriešený v zmysle zákona napomenutím.

10.11.2022 – ŠTVRTOK:

V dopoludňajších hodinách na ulici M.R. Štefánika odovzdal hliadke MsP zväzok kľúčov pán P.H. bytom Šurany, pričom uviedol, že kľúče našiel na ulici Mlynská pri stojisku kontajnerov. V čase o 11,45 h sa na útvar MsP dostavil pán I.K. bytom Šurany, ktorý  prišiel oznámiť stratu kľúčov, pričom sa podľa popisu zistilo, že sa jedná o zväzok kľúčov, ktoré priniesol pán P.H. Následne boli kľúče odovzdané majiteľovi I.K.

V čase o 13,40 h bol prijatý anonymný telefonický oznam, že na križovatke ulíc SNP a MDŽ pri reštaurácie Áčko leží na chodníku neznáma osoba. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na ulici SNP ide po ceste neznámy muž a ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Osoba bola hliadkou vyzvaná, aby prešla na chodník, načo nereagovala, z toho dôvodu bola hliadkou z cesty odvedená. Osoba bola vyzvaná, aby predložila doklad totožnosti, načo opakovane nereagovala, nespolupracovala a nevedela hodnoverne preukázať svoju totožnosť a z uvedeného dôvodu bola predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Lustráciou cez stálu službu OO PZ Šurany bolo zistené, že sa jedná o P.H. bytom Šurany. Po vykonaní potrebných úkonov bola osoba z útvaru MsP v čase o 13,55 h prepustená. Osoba bola pod vplyvom alkoholu.

14.11.2022 – PONDELOK:

V čase o 08,45 h sa na útvar MsP dostavila hliadka OO PZ Šurany so žiadosťou o spoluprácu pri pátraní po dvoch páchateľkách, ktoré na autobusovej stanici (AS) na ulici Školská fyzicky napadli poškodenú S.G. bytom Komjatice. Príslušníci MsP prezreli kamerový systém mesta, kde na kamere na AS spozorovali dve osoby ako bezdôvodne fyzicky napadli poškodenú. Šetrením bolo zistené, že sa jedná o osoby T.P. bytom Komjatice a S.R. bytom Šurany, ktoré sú žiačkami SOŠ gastronómie a služieb Šurany. Zistené skutočnosti boli poskytnuté príslušníkom OO PZ Šurany, ktorí vec riešia ako podozrenie z prečinu výtržníctva.

V čase o 12,50 h  telefonicky oznámil pán J.T. bytom Šurany, že na ulici Západná pred jednou novostavbou je uzatvorená cesta a do ulice sa nedá vojsť s MV bez toho, aby sa nemuselo ísť po verejnej zeleni. Menovaný ďalej uviedol, že sa informoval na MsÚ v Šuranoch, kde mu bolo uvedené, že na Západnej ulici nebolo vydané žiadne povolenie na uzatvorenie ulice. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Šetrením na mieste bolo zistené, že realizátorom stavby je pán J.K. Hliadka na mieste vykonala fotodokumentáciu, spísala úradný záznam a vec postúpila na doriešenie Mestskému úradu Šurany.

15.11.2022 – UTOROK:

V doobedňajších hodinách hliadka MsP vykonávala kontrolu sídliska MDŽ-Lúčna, pričom na ulici Lúčna pri stojisku kontajnerov našla vyloženú starú sedačku. Šetrením na mestskom kamerovom systéme  bolo zistené, že sedačku vyložil k stojisku obyvateľ ulice MDŽ 30. Následným šetrením od domového dôverníka bolo zistené (kamerový systém vo vchode paneláku), že sedačku vyložil k stojisku pán Š.B. Menovaný bol následne hliadkou vyzvaný aby sedačku z verejného priestranstva odstránil, resp. sa dohodol s pracovníkmi MsPS na jeho odvoze. Zamestnanci MsPS následne sedačku na zberný dvor odviezli a menovanému vystavili faktúru. Hliadka vec doriešila napomenutím.

O 14,00 h telefonicky oznámila zamestnankyňa ÚPSVaR pani D.V. bytom Šurany, že im už približne mesiac občas po dvore úradu behajú psy. Na uvedené miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že psy vybehujú na ulici Kútiky z pozemku pána J.G.  trvale bytom Lipová. Majiteľ pozemku bol telefonicky kontaktovaný hliadkou MsP, pričom bolo zistené, že je vlastníkom 5 psov, za ktorých nemá zaplatenú daň. Menovaný bol vyzvaný, aby zabránil voľnému pohybu psov po verejnom priestranstve a vec bola postúpená k doriešeniu na Mestský úrad.

O 14,45 h na útvar MsP osobne oznámil pán Š.V. bytom Šurany, že pred panelákom nacúval do motorového vozidla zn. TOYOTA, TEČ: NZ XXXXX. Lustráciou bolo zistené, že majiteľkou uvedeného vozidla je pani Z.G. bytom Šurany, ktorá bola príslušníkmi MsP telefonicky vyrozumená a bol jej poskytnutý telefonický kontakt na pána Š.V. Majitelia vozidiel vec doriešili dohodou.  

 

16.11.2022 – STREDA:

V čase o 09,30 h telefonicky oznámil pán R.B., že na ulici Ž. Bosniakovej pri Farby Laky je vyskočený kanalizačný poklop. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že poklop je zaseknutý a pravdepodobne prasknutý. Hliadka vyrozumela pracovníkov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti pobočky Šurany, ktorí závadu odstránili.

V čase o 14,30 h stála služba OO PZ Šurany požiadala o spoluprácu pri preverení oznámenia, že pred OD Tesco sa nachádza neznáma osoba, ktorá ponúka niečo na predaj. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa tam nachádza pán P.R. bytom Pohronský Ruskov, ktorý sa hliadke preukázal preukazom telesne postihnutého (hluchonemý) a ktorý ponúkal na predaj rôzne kľúčenky. Osoba bola hliadkou MsP poučená o tom, za akých podmienok môže takýto tovar predávať a následne z miesta odišla. Vyrozumená stála služba OO PZ Šurany.

V čase o 15,00 h hliadka MsP vykonávala kontrolu autobusovej stanice (AS) na ulici Školská, kde bolo zistené, že bezdomovci V.Š. bytom Šurany a I.L. bytom Šurany na zastávke požívajú alkohol a fajčia. Menovaní boli za priestupky vyriešení napomenutím a z AS následne odišli.

17.11.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 20,30 h hliadka MsP vykonávala kontrolu Nového parku na ulici Cintorínska, kde spozorovala osoby ako sa hrabú v smetných nádobách. Šetrením bolo zistené, že sa jedná o bezdomovcov M.M. bytom Bánov, M.H. bytom Šurany a I.L. bytom Šurany. Osoby boli vyzvané, aby sa nehrabali v smetných nádobách a neznečisťovali odpadkami verejné priestranstvo. Výzvu hliadky uposlúchli a okolie smetných nádob poupratovali. Následne z parku odišli.

19.11.2022 – SOBOTA:

V čase o 13,00 h telefonicky oznámil anonym, že na ulici Cintorínska pri bývalom Kovošrote už asi 2 mesiace parkuje motorové vozidlo značky ŠKODA, ktoré je havarované. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom sa jedná o MV značky ŠKODA, TEČ.: PE XXXXX, ktoré má rozbité čelné sklo a odpadnutú TEČ zo zadného držiaka. Ďalším šetrením bolo zistené, že MV nemá platnú emisnú a technickú kontrolu. Lustráciou v evidencii MV SR bolo zistené, že majiteľom je pán R.B. bytom Jedľové Kostoľany. Vec bola postúpená k ďalšiemu riešeniu na MsÚ Šurany.

22.11.2022 – UTOROK:

V čase o 14,35 h bol prijatý telefonický oznam od pána L.X. bytom Šurany, že v jeho predajni v Obchodnom dome Šurianka mu rómska rodina odcudzila hračky (pištoľ a solárne svetlo). Kontrolou kamerového systému mesta Šurany bolo zistené, že krádeže sa dopustil pán R.S. bytom Šurany, ktorý sa následne hliadke OO PZ Šurany ku skutku doznal. Vec rieši OO PZ Šurany.  

25.11.2022 – PIATOK:

V čase o 13,15 h hliadka MsP spolupracovala s hliadkou OO PZ Šurany pri riešení krádeže katalyzátorov v objekte bývalého Elitexu, z ktorej je podozrivý vodič MV značky FIAT bielej farby neznámej TEČ. Príslušníci MsP vykonali kontrolu kamerového systému mesta za účelom zistenia pohybu uvedeného vozidla po meste Šurany bez kladného výsledku.

26.11.2022 – SOBOTA:

V čase o 9,00 h vykonávala hliadka MsP kontrolu v mestskej časti Argentína, pričom na ulici Novozámocká bol na verejnom priestranstve zistený dlhodobo stojaci vrak značky VW bez TEČ. Ďalším šetrením bolo zistené, že sa jedná o vrak motorového vozidla, ktoré malo byť dňa 28.04.2021 z verejného priestranstva odtiahnuté. Na vozidle sa v tom čase nachádzala TEČ.: NZ XXXXX. Vozidlo nemá platnú technickú ani emisnú kontrolu od 26.02.2011. Vec bola zadokumentovaná a postúpená na MsÚ k ďalšiemu riešeniu.

V čase o 10,30 h do 11,00 h hliadka MsP v spolupráci s OZ Zatúlané Labky vykonala odchyt psov na ulici Kostolná (6 šteniatok a fena) a ulici Pribinova (3 šteniatka a fena).

28.11.2022 – PONDELOK:

V čase od 14,00 h vykonávala hliadka MsP kontrolu lokalít so zvýšeným pohybom závadových osôb zameranú na pátranie po hľadaných osobách L.H. bytom Šurany a T.B. bytom Maňa. Pri OD Tesco bola spozorovaná osoba, ktorej popis sa podobal na osobu T.B. Osoba bola následne skontrolovaná, hliadke uviedla, že nemá u seba žiaden doklad totožnosti a trvala, že sa volá J.B. bytom Maňa. Nakoľko osoba nevedela hodnoverne preukázať svoju totožnosť a s hliadkou nespolupracovala, bola predvedená na útvar MsP, kde sa následne hliadke doznala, že sa volá T.B. bytom Maňa. Lustráciou cez stálu službu OO PZ Šurany bolo zistené, že po menovanom bolo vyhlásené pátranie, nakoľko nenastúpil do výkonu trestu odňatia slobody. Menovaného si na útvare MsP prevzala hliadka OO PZ Šurany.

V čase o 15,10 h hliadka MsP vykonávala kontrolu autobusovej stanice na ulici Školská, kde boli zistení bezdomovci J.N. bytom Jasenie a P.H. bytom Šurany, ktorí požívali alkoholické nápoje. Menovaní boli hliadkou vyzvaní, aby alkoholické nápoje na verejnom priestranstve nepožívali. Za uvedený priestupok boli vyriešení napomenutím a následne z AS odišli.

O 16,00 h hliadka MsP vykonávala kontrolu opusteného domu na ulici Levická, pričom bola zistená, že v dome sa nachádza bezdomovec Z.K. bytom Šurany, ktorý chcel v uvedenom dome prespať. Hliadka menovaného z miesta vykázala.

29.11.2022 – UTOROK:

V čase o 16,00 h sa na útvar MsP osobne dostavil pán P.P. bytom Šurany, ktorý uviedol, že našiel dámsku kabelku čiernej farby. Kontrolou dámskej kabelky bolo zistené, že kabelka patrí pani R.Š. bytom Šurany, ktorá bola následne telefonicky vyrozumená a kabelka jej bola odovzdaná. Menovaná si kabelku skontrolovala a uviedla, že jej nič z kabelky nechýba.