Stiahnuť kompletné znenie

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Mestskej polície Šurany

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 Organizačný poriadok Mestskej polície Šurany (ďalej len „MsP“) je vnútorným organizačným predpisomMsP schválený v súlade s ustanovením § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej políciiv znení neskorších predpisov, Mestským zastupiteľstvom mesta Šurany, ktorý upravuje v súlade s ÚstavouSlovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi postavenie a úlohy MsP, jejvnútorné organizačné členenie, rozsah  riadiacich oprávnení a zodpovedností pre jednotlivé pracovné pozície vorganizačnej štruktúre,  pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov MsP.

Čl. 2

Postavenie MsP

1) MsP, v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, pôsobí ako poriadkový útvar
pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste Šurany, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta Šurany, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Šurany.

2) Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov určuje Mestské zastupiteľstvoŠurany s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Čl. 3

Úlohy MsP

1) MsP plní tieto úlohy:

a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života azdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako ajiného majetku v obci pred poškodením, zničením, odcudzením stratou, alebo pred zneužitím,
c) dbá o ochranu životného prostredia v meste, dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
d) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátoramesta

e) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovenéosobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutímpokynu vyplývajúceho:

– z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázanýsmer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené  parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna sdopravným obmedzením a parkovisko,

 – zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

f) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
g) oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 o obecnej polícii vznení neskorších predpisov,
i) doručuje písomnosti pre súd, súdnych exekútorov, organizácie mesta a iné písomnosti, ak tak rozhodne primátor mesta.

2) Mesto môže vymedziť MsP aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

 

 

Čl. 4

Organizácia MsP

1) MsP tvoria príslušníci MsP, ktorí sú zamestnancami mesta Šurany. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

2)  Príslušníkom MsP sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odbornespôsobilá na plnenie úloh MsP.

3) MsP sa organizačne člení :

a) náčelník,

b) zástupca náčelníka,

c) veliteľ zmeny (veliteľ hliadky),

d) člen hliadky.

5) Organizačná štruktúra MsP, ktorá upravuje stupne riadenia a vzťahy medzi pracovnými  zaradeniami, tvorí prílohu č. 1 tohto organizačného poriadku.

6) Podmienky preukazovania príslušnosti k MsP a určenie rozsahu technických prostriedkov  používaných MsP, tvorí prílohu č. 2 tohto organizačného poriadku.

Čl. 5

Náčelník MsP

Činnosť mestskej polície  riadi a organizuje náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestskézastupiteľstvo. Náčelník je príslušník MsP, ktorý organizuje, koordinuje a kontroluje prácu príslušníkov MsP.Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP. Je  nadriadený všetkým príslušníkom MsP. Pri výkonesvojej služby sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, všeobecne záväznýminariadeniami, internými právnymi aktmi, ako aj týmto Organizačným  poriadkom. Svoju pracovnú činnosťvykonáva v rovnošate príslušníka MsP alebo v civilnom odeve.

Náčelník MsP plní tieto úlohy:

a) plní základné úlohy a povinnosti príslušníka MsP,
b) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov ainých osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
c) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako ajiného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrednízabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
d) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
e) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
f) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
g) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovenéosobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

– z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,  zákaz otáčania, nízkoemisnázóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna,školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

– zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje  zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

h) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenienepatrí do pôsobnosti mesta,
i) oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
j) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
k) doručuje písomnosti pre súd, súdnych exekútorov, organizácie mesta a iné písomnosti, ak tak rozhodne primátor mesta,
l) organizuje, koordinuje a kontroluje činnosť MsP a prácu príslušníkov MsP, ako aj zamestnancov MsP azastupuje MsP navonok,
m) organizuje prácu príslušníkov a zamestnancov MsP, na zabezpečenie tejto oblasti vydáva pokyny a nariadenia v zmysle všeobecne záväzných predpisov,
n) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti MsP; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
o) spolupracuje s riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru vNových Zámkoch, ako aj s riaditeľomObvodného oddelenia PZ v Šuranoch, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia ainými orgánmi v záujme plnenia základných úloh MsP aj s ďalšími orgánmi štátnej správy, samosprávy,občianskymi združeniami,  kultúrnymi ustanovizňami, právnickými osobami a fyzickými osobami,
p) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP,
q) predkladá primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá zahospodárne využívanie zverených prostriedkov,
r) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi príslušníkov MsP a zamestnancov MsP,
s) vypracováva kritériá pre hodnotenie výkonu činnosti a plnenia úloh príslušníkov MsP a zamestnancov MsP,
t) zabezpečuje priaznivo motivujúce pracovné prostredie a zaisťuje bezpečnosť aochranu zdravia pre príslušníkov MsP a zamestnancov MsP,
u) zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany utajovaných skutočností,
v) vybavuje sťažnosti smerujúce na príslušníkov MsP a zamestnancov MsP, ktoré mu pridelil primátor a zodpovedá zaich vybavenie v zákonnej lehote,
w) zostavuje pracovné náplne príslušníkov MsP a zamestnancov MsP,
x) zúčastňuje sa rokovaní v poradných orgánoch, do ktorých je menovaný primátorom,
y) hodnotí výkon činnosti a plnenie úloh príslušníkov MsP a zamestnancov MsP,
z) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku MsP a pokynov primátora,
aa) vedie evidenciu blokových pokút, kontroluje stav ich pohľadávok apodáva návrhy na vymáhanie pohľadávok od veriteľov,
bb) spracováva písomnosti a evidencie týkajúce sa objasňovania priestupkov a archivuje ich,
cc) metodicky usmerňuje príslušníkov MsP pri objasňovaní priestupkov,

dd) zaobstaráva podklady potrebné pre objasňovanie priestupkov priamo v teréne z podkladových materiálov,
ee) na útvare MsP prijíma oznámenia o priestupkoch a sťažnosti na postup príslušníkov MsP,
ff) podľa potrieb usmerňuje výkon služby veliteľov a členov hliadok MsP,
gg) spracováva mesačný plán služieb príslušníkov MsP,
hh) kontroluje u členov hliadok MsP ustrojenosť, upravenosť, vonkajší vzhľad, čistotu výstroja,kompletnosť výstroja a výzbroje, zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov,
ii) preberá priestupkovú dokumentáciu z výkonu služby od príslušníkov operačného pracoviska,
jj) spracováva potrebné údaje a predvoláva osoby za účelom vykonania úkonov potrebných na objasnenie priestupkov,
kk) pripravuje dôkazový materiál, zo získaných dát kamerového systému v procese objasňovaniapriestupkov a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, ktorý bude slúžiť ako dôkazový materiál,
ll) z daňového úradu preberá pokutové bloky a vydáva príslušníkom MsP podľa vnútorného predpisu MsP,
mm) na podklade príjmových alebo výdavkových pokladničných dokladov vykonáva pokladničné operácie.V súlade s platnými predpismi vedie knihu pokutových blokov,
nn) v súlade s platnými predpismi vyberá a odvádza finančné prostriedky do pokladne MsÚ,
oo) plánuje a koordinuje preventívno-bezpečnostné akcie

 

Čl. 6

Zástupca náčelníka MsP

Zástupca náčelníka MsP zastupuje náčelníka MsP v čase jeho neprítomnosti v rozsahu určenom v poverení na zastupovanie. Do funkcie zástupcu náčelníka, jedného
z radov príslušníkov MsP, ustanovuje a uvoľňuje náčelník MsP po  písomnom súhlase primátora mesta. Jepodriadený náčelníkovi MsP a je nadriadený ostatným  príslušníkom a zamestnancom MsP. Pri výkone svojejslužby sa riadi Ústavou Slovenskej  republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, všeobecne záväznými  nariadeniami, internými predpismi, ako aj organizačným poriadkom. Za svoju činnosť zodpovedá  náčelníkovi MsP.Svoju pracovnú činnosť vykonáva v rovnošate príslušníka MsP alebo v civilnom odeve.

Zástupca náčelníka MsP plní najmä tieto úlohy:

a) plní základné úlohy a povinnosti príslušníka MsP,

b) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov ainých osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
c) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj inéhomajetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pultycentrálnej ochrany),
d) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
e) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
f) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátoramesta,
g) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovenéosobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

– z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,  zákaz otáčania, nízkoemisnázóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna,

školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

– zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

h) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenienepatrí do pôsobnosti mesta,
i) oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
j) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
k) doručuje písomnosti, pre súd súdnych exekútorov, organizácie mesta a iné písomnosti, ak tak rozhodne náčelník MsP alebo primátor mesta,
l) priebežne vyhodnocuje výsledky práce príslušníkov MsP,
m) dohliada na riadne zabezpečenie činnosti výkonného útvaru MsP,
n) podáva náčelníkovi návrhy na odmeňovanie príslušníkov MsP a zamestnancov MsP za dosahované výsledky v práci alebo pri zistených nedostatkoch podáva návrhy na ich riešenie,
o) kontroluje a analyzuje, na základe pokynov náčelníka MsP, činnosť príslušníka MsP veliteľa zmeny (veliteľa hliadky), člena hliadky,
p) zabezpečuje opatrenia na ochranu utajovaných skutočností,
q) organizuje preškoľovanie a poučovanie príslušníkov MsP a zamestnancov MsP vsúvislosti s novými všeobecnezáväznými právnymi predpismi, internými predpismi a nariadeniami,
r) zodpovedá za efektívne využívanie materiálno-technických prostriedkov zverených.pre výkon služby,

s) navrhuje opatrenia na skvalitnenie práce príslušníka MsP veliteľa zmeny (veliteľa hliadky), člena hliadky,
t) navrhuje náčelníkovi MsP opatrenia pre zvýšenie ochrany verejného poriadku a životného prostredia,
u) navrhuje riešenia materiálno-technických potrieb pre kvalitný výkon služby útvaru,
v) navrhuje opatrenia pre skvalitňovanie odbornej, praktickej a teoretickej prípravy príslušníkov MsP azamestnancov MsP,
w) na základe pokynov náčelníka MsP sa podieľa na vypracovávaní rozpočtu MsP, sleduje jeho stav, dodržiavanie ačerpanie a upozorňuje náčelníka MsP na stav čerpania finančných prostriedkov rozpočtu MsP,
x) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku MsP, pokynov náčelníka a primátora mesta,
y) vedie štatistické prehľady súvisiace s objasňovaním priestupkov,
z) na útvare MsP prijíma oznámenia o priestupkoch a sťažnosti na postup príslušníkov MsP,
aa) podľa potrieb usmerňuje výkon služby veliteľov a členov hliadok MsP,
bb) spracováva mesačný plán služieb príslušníkov MsP (v prípade neprítomnosti náčelníka MsP),
cc) kontroluje u členov hliadok MsP ustrojenosť, upravenosť, vonkajší vzhľad, čistotu výstroja,kompletnosť výstroja a výzbroje, zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov,
dd) preberá priestupkovú dokumentáciu z výkonu služby od príslušníkov operačného pracoviska,
ee) spracováva potrebné údaje a predvoláva osoby za účelom vykonania úkonov potrebných na objasneniepriestupkov,
ff) pripravuje dôkazový materiál, zo získaných dát kamerového systému v procese objasňovaniapriestupkov a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, ktorý bude slúžiť ako dôkazový materiál,
gg) plánuje a koordinuje preventívno-bezpečnostné akcie

Čl. 7

Príslušník MsP veliteľ zmeny – veliteľ hliadky

Príslušníka MsP veliteľa zmeny – veliteľa hliadky do funkcie ustanovuje a uvoľňuje z nej náčelník  MsP z radovpríslušníkov MsP. Je priamo podriadený zástupcovi náčelníka MsP a náčelníkovi  MsP. Pri výkone svojej službysa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,  zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismia internými  predpismi, ako aj organizačným poriadkom. Svoju pracovnú činnosť vykonáva v rovnošate príslušníka MsP.

Príslušník MsP veliteľ zmeny – veliteľ hliadky plní najmä tieto úlohy:

a) plní základné úlohy a povinnosti príslušníka MsP,
b) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov ainých osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
c) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako ajiného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím i s využitím ústrednízabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
d) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
e) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
f) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátoramesta,
g) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovenéosobitným predpisom apriestupky proti bezpečnosti aplynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

– z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, nízkoemisnázóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna,školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

– zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

h) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenienepatrí do pôsobnosti mesta,
i) oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
j) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
k) doručuje písomnosti, pre súd, súdnych exekútorov, organizácie mesta a iné písomnosti ak tak rozhodne náčelník MsP alebo primátor mesta.
l) priebežne plní úlohy a požiadavky, ktoré vyplývajú z podnetov fyzických osôb a právnických osôb,
m) vedie dokumentáciu veliteľa zmeny – veliteľa hliadky MsP a zodpovedá za správnosť vypisovania schválených služobných a administratívnych písomností,
n) oznámi bezodkladne náčelníkovi resp. zástupcovi náčelníka – závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujúvýkon jeho činnosti,
o) zodpovedá za úplné vybavovanie osobne a telefonicky podaných podnetov fyzických osôb a právnických osôb, vrátane príslušníkov MsP a ostatných zamestnancov MsP,

p) zabezpečuje efektívnu obsluhu rádiostaníc, kamier, telefonických hovorov, skladovanie, evidenciu, výdaj apreberanie služobných zbraní a streliva príslušníkom MsP zapísaných v knihe zbraní,
q) zodpovedá za fyzickú ochranu priestorov útvaru MsP,
r) preberá službu od predchádzajúceho veliteľa zmeny – veliteľa hliadky vrátane odkazov, kľúčov a iného materiálu,
t) rozhoduje o nutnosti použitia svetelnej a zvukovej signalizácie služobných motorových vozidiel hliadok MsP,
u) z ukončenej služby je povinný spísať hlásenie o výkone služby.

Čl. 8

Príslušník MsP člen hliadky

Príslušníka MsP člena hliadky MsP do funkcie ustanovuje a uvoľňuje z nej náčelník MsP. Je priamo podriadenýnáčelníkovi MsP, zástupcovi náčelníka MsP a veliteľovi hliadky MsP.
Pri výkone svojej služby sa  riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, všeobecnezáväznými právnymi predpismi a internými predpismi, ako aj organizačným poriadkom. Svoju pracovnú činnosť vykonáva v rovnošate príslušníka MsP.

Príslušník MsP člen hliadky MsP plní najmä tieto úlohy:

a) plní základné úlohy a povinnosti príslušníka MsP,
b) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov ainých osôb v meste pred ohrozením ich života azdravia,
c) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako ajiného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím i s využitím ústrednízabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
d) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
e) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
f) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátoramesta,
g) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovenéosobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti aplynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

– z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,  zákaz otáčania, nízkoemisnázóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

– zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

h) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenienepatrí do pôsobnosti mesta,
i) oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
j) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
k) doručuje písomnosti pre súd, súdnych exekútorov, organizácie mesta a iné písomnosti, ak tak rozhodne náčelník MsP alebo primátor mesta,
p) oznámi bezodkladne veliteľovi hliadky – závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti,
q) k priestupkom, ktoré nemohol prejednať priamo na mieste, je povinný vyhotoviť úradný záznam, spísaťzápisnice o podaní vysvetlenia a zabezpečiť potrebné podklady pre objasňovanie priestupku,
r) spolupracuje s veliteľom hliadky a plní úlohy zadané veliteľom hliadky.

Čl. 9

Prechodné a záverečné ustanovenia

  1. Tento organizačný poriadok Mestskej polície vŠurany uznesením č. 12/2023-Z bod XIII. schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch dňa 14.12.2023.
  2. Tento organizačný poriadok Mestskej polície vŠuranoch nadobúda účinnosť dňa 15.12.2023.
  3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného poriadku MsP Šurany sa ruší Organizačný poriadokMsP účinný od 19.04. 2007.

                                                                                                                Mgr. Marcel Filaga

                                                                                                              primátor mesta Šurany