História

Dátum zahájenia činnosti:
1.marec 1991
Počet príslušníkov v čase zahájenia činnosti: 4

Náčelníci:

Erich Hruška 1.marec 1991 – 30.jún 1991
Jaroslav Stejskal 1.júl 1991 – 31.december 1995
Ing. Ján Perďoch 1.január 1996 – 31.júl 2017
Richard Kostolný – poverený 1.august 2017 – 14.marec 2018
Richard Kostolný 15.marec 2018 –
Súčasný počet príslušníkov MsP: 7
Súčasný počet služobných automobilov: 2

Z histórie:

Pojem „polícia“ bol všeobecne chápaný ako označenie sily mierových dôstojníkov predstavujúcich represívnu zložku na všeobecné udržiavanie poriadku v štáte, dodržiavanie zákonov obyvateľmi a taktiež na ochranu práv a bezpečnosti občanov, ich majetku a v neposlednom rade stíhanie páchateľov trestnej činnosti. V minulosti sa používali pojmy ako „žandarmeria, četníctvo, milícia, carabinieri“ a iné.

Samotný pojem polícia a jeho význam môžeme určiť ako poriadok na určitom úseku správania sa v rámci určitého usporiadania a pochádza z latinizovanej podoby gréckeho slova „politia“ . Chápal sa ním spôsob, akým sa zabezpečovala verejná moc. Podľa iných prameňov znamená aj poriadok na určitom úseku, ale aj obecná správa, obecná činnosť, slobodná obec, obecné zriadenie.

Najskôr sa zrodili jednotlivé policajné funkcie, ktoré sa vytvárali spolu s ľudskou spoločnosťou a medzi jednoznačne najstaršie patrila strážna, respektíve hliadková činnosť. Prvé policajné organizácie vznikali spoločne s ustanovovaním štátu a štátnej moci.

K prvotným úlohám mestskej polície patrilo stráženie hradieb, veží a brán. Postupne sa ďalšou špecializáciou začali tvoriť rôzne mestské orgány, ktorým boli podriadené určité odbory policajnej správy – požiarna polícia, stavebná polícia, bezpečnostná polícia atď. Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní v roku 1867 v mestskej polícii Uhorsku, ako prvej zo zložiek mestskej správy, určoval kompetencie organizačný štatút mesta.

V období monarchie činnosť mestskej polície spočívala aj vo vyšetrovaní krádeží, pátraní po osobách, v kontrole cestovných pasov, v pátraní a postihovaní osôb poburujúcich obyvateľstvo, v postihu osôb, ktoré sa bez povolenia zdržovali v meste, ďalej v prihlasovaní osôb na policajnom kapitanáte, v evidencii cudzincov, v prešetrovaní rôznych žiadostí, napríklad aj o podporu v starobe a pod.

Za Rakúsko-Uhorska sa pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby rozdeľoval medzi mestskú (obecnú) políciu, štátnu políciu a četníctvo. Na Slovensku všetku správnu agendu obstarávali samostatné municípia, kde v každom municípiu bola zriadená mestská municipálna polície. Až po vzniku ČSR sa urýchlene pristúpilo k reforme štátnej správy s cieľom získať rozhodujúci vplyv v municípiách.

Po vzniku ČSR sa urýchlene pristúpilo k reforme štátnej správy s cieľom získať rozhodujúci vplyv v municípiách. Ministerstvo vnútra si zabezpečilo “poštátnenie” polície výnosom z roku 1919. Na základe novely zákona o obecnom zriadení sa začalo preberanie obecnej polície do štátnej správy aj takým spôsobom, že správcovia policajných komisariátov podliehali v niektorých agendách aj okresnému hejtmanovi, ako reprezentantovi štátnej správy, i keď polícia na úrovni obce bola financovaná z prostriedkov obce a nie štátu. Ešte pred oslobodením Československa, vo februári 1945, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo nariadenie, ktorým boli staré žandárske a policajné orgány rozpustené a právne sa zakotvila Národná bezpečnosť na Slovensku. Do ZNB boli začlenené aj obecné polície. Zákon z roku 1948 o Národnej bezpečnosti dal potom za obecnými a mestskými políciami bodku na dlhšie obdobie.

Políciu od druhej polovice 19. storočia tvorili tri zložky — štátna, mestská a takzvané žandárstvo (četníctvo). Policajné úrady boli súčasťou mestskej správy a nazývali sa buď mestský policajný kapitanát alebo hlavný policajný kapitanát.

Policajný mestský kapitán mal osobitné postavenie ako veliteľ aparátu (mestskej) polície. Mal vlastný úrad a okrem bezpečnostnej, mal aj iné úseky mestskej správnej agendy. Zasadal v mestskom valnom zhromaždení s právom hlasovania a bol členom mestskej rady. Za úlohu mal udržiavanie verejného poriadku, ochranu bezpečnosti osôb a majetku, vyhľadávanie páchateľov trestných činov, zaisťovanie voľnej dopravy, ochranu verejnej mravnosti, dohľad nad nevestincami a zábavnými podnikmi, dozor nad divadlami, vystavovanie robotníckych preukazov a cestovných pasov či evidenciu obyvateľov. Vyjadroval sa k žiadosti o stavebné povolenie, hlásil výskyt nákazlivých chorôb u dobytka, riešil sťažnosti na neoprávnené vyberanie mýta, vydával potvrdenia o kontrole kvality mlieka a iné. Bol podľa zákona považovaný za osobu, ktorá je vždy v službe a preto ho každý bez ohľadu na funkciu a postavenie mal vždy uposlúchnuť. Úlohy mestskej polície spočívali aj vo vyšetrovaní krádeží, pátraní po osobách, v kontrole cestovných pasov, v pátraní a postihovaní osôb poburujúcich obyvateľstvo, v postihu osôb, ktoré sa bez povolenia zdržovali v meste, ďalej v prihlasovaní osôb na policajnom kapitanáte, v evidencii cudzincov, v prešetrovaní rôznych žiadostí, napríklad aj o podporu v starobe a pod. Tam, kde sily kapitanátu nestačili, prizvali žandárov. Iba pri najzávažnejších trestných činoch zasahovala štátna polícia, ktorá sídlila v Budapešti. Žandári sa starali o verejný poriadok na dobytom území, v tyle armády. Pokiaľ niekde pôsobili dlhšie, dopĺňali ho miestnym obyvateľstvom. Práve takým spôsobom sa dostal aj na územie Slovenska – ako vojensky organizovaný strážny zbor. Osvedčený recipovaný trojsystém fungoval aj po vzniku Československa v roku 1918. Prvá republika prijala zloženie štátnej správy a právny poriadok z bývalej monarchie. To znamenalo, že aj na území Slovenska ostali platné všetky zákony.

Po nastolení demokratických zmien po roku 1989 sa na Slovensku začali vytvárať mestské a obecné polície na základe zákona č. 546/1991 Zb. o obecnej polícii.

Pod pojem polícia je možné zaradiť obecnú políciu, ktorú charakterizuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov prostredníctvom ustanovenia § 2 ods. 1 nasledovne:

„Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.“

Pozornosť mestskej polície je venovaná dodržiavaniu zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta a v tejto súvislosti riešeniu porušenia uvedených právnych predpisov. Mestská polícia sa pri každodennom plnení úloh zameriavala aj na odhaľovanie nedostatkov technického charakteru v meste, ako napr. nefunkčné inžiniersko-technické siete, chýbajúce poklopy na pozemných komunikáciách, verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie a následne príslušníci MsP oznamujú zistené nedostatky kompetentným orgánom.

    Medzi ďalšie činnosti mestskej polície  patrí aj zabezpečovanie odstraňovania vrakov vozidiel z ulíc mesta a to zistením majiteľa a jeho vyzvaním k odstráneniu nepojazdného vozidla.

Mestská polícia v Šuranoch pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení, z  uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora tak, ako jej to ukladá § 2 zák. č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii. V tejto súvislosti mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta, vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta počas kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí. Taktiež na základe analýz bezpečnostnej situácie v meste sa činnosť polície orientuje na výkon služby do častí mesta s najčastejším výskytom protispoločenskej činnosti s cieľom jej eliminácie. Zvýšená pozornosť je venovaná najmä ochrane životného prostredia, čistote v meste a dodržiavaniu hygienických predpisov, ochrane verejnej zelene, rekreačných a detských zariadení a podobne.

Ak zachrániš čo i len jeden život, akoby si zachránil celý svet, hovorí jedno židovské príslovie. Mestská polícia pri mimoriadnych udalostiach, počas 30 rokov existencie, zachránila niekoľko desiatok ľudských životov a ochránila zdravie mnohým ľudom. Je známe, že okrem bezpečnostnej funkcie mestská polícia zo zákonných dôvodov plnila a plní úlohy aj na úseku dopravy a vyžaduje v meste parkovaciu disciplínu, za čo znáša kritiku a nevôľu niektorých občanov.


Mestská polícia Šurany zahájila svoju činnosť dňa 1.marca 1991 so sídlom v budove Mestského úradu Šurany. V roku 2000 sa presťahovala do samostatnej budovy vo dvore mestského úradu a následne do zrekonštruovanej budovy so sídlom Námestie hrdinov č. 2. Svoje prvé vozidlo Mestská polícia získala v roku 1992. V rokoch 1993 až 2011 sme využívali služby kynológa. Kamerový systém sme spustili v roku 2011. Na začiatku boli k dispozícii 2 kamery, z ktorých počet sa rokmi rozšíril na súčasných 28. Bezpečnosť v meste sme v roku 2004 zvýšili aj rannými hliadkami na križovatkách v okolí škôl.