Základné povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície sú uvedené

v zákone    č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

§ 3 Základné úlohy

(1) Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom 4 ) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky 5 ) spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy
cestnej premávky 6 ) alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,
j) doručuje písomnosti, ak tak určí súd.
(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
(3) Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným predpisom 6a ) na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku.

§ 7 Základné povinnosti

Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä
a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu,
b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,

c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť,
ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú
výkon jeho činnosti.

§ 8 Všeobecné oprávnenia

(1) Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený
a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky [§ 3 ods. 1 písm. f)] zistené pri plnení úloh,
c) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov, 9 )
d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú alebo predvádzajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou alebo predvedenou osobou, 9 )
e) prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce.
(2) Zbraňou podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším.

§ 9 Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu
a) pristihnutú pri spáchaní priestupku,
b) od ktorej je požadované vysvetlenie podľa § 10 ods. 1, alebo ak ide o hľadanú osobu aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.
(2) Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník obecnej polície oprávnený predviesť takúto  osobu na útvar obecnej polície za účelom zistenia jej totožnosti.
(3) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu, 9a ) odsek 2 sa nepoužije.

§ 10 Oprávnenie požadovať vysvetlenie

(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.
(2) Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník obecnej polície predviesť na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže príslušník obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.
(3) Príslušník obecnej polície po predvedení osoby
a) bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení,
b) ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie; inak osobu ihneď prepustí.
(4) Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe 10 ) spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania.
(5) Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti
oslobodená.
(6) Príslušník obecnej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie
podľa odsekov 4 a 5.
(7) Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov 10a ) a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje obec. Nárok na
náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
(8) Nárok na náhradu podľa odseku 7 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu treba o tom poučiť.

§ 10a Oprávnenie predviesť osobu na základe žiadania

(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania súdu

podľa osobitného predpisu. 10b ) Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresa pobytu, ak
sú pre dožiadajúci orgán dostupné, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého
má byť osoba predvedená, a dôvod predvedenia.
(2) O predvedení príslušník obecnej polície spíše úradný záznam, v ktorom uvedie
osobné údaje podľa odseku 1, dôvod predvedenia, ustanovenie osobitného predpisu, na
základe ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej
osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí dožiadajúci orgán
na úradnom zázname.

§ 11 Oprávnenie otvoriť byt

(1) Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby,
alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je
príslušník obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné
opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
(2) Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa odseku 1 je príslušník obecnej
polície povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak
hrozí nebezpečenstvo z omeškania a je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie
alebo bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku.
(3) Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 príslušník obecnej polície bez zbytočného
odkladu vyrozumie užívateľa bytu a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať
užívateľ alebo iná oprávnená osoba.
(4) Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia a
majetku.
(5) O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník obecnej polície úradný
záznam a okamžite o tom oboznámi príslušný útvar Policajného zboru a prokurátora.
(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na nebytové priestory.

§ 12 Oprávnenie odňať vec

(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie
odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť
vyslovené jej prepadnutie 11 ) alebo môže byť zhabaná, 12 ) alebo môže súvisieť s trestným
činom, 9 ) alebo ak ide o vec hľadanú podľa § 24 ods. 4.
(2) Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku.
(3) Po odňatí veci spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a osobe, ktorej bola vec odňatá, vystaví potvrdenie o odňatí veci. Odňatú vec odovzdá príslušník obecnej
polície orgánu, ktorý o priestupku rozhoduje, alebo útvaru Policajného zboru, ak ide
o priestupok, ktorého objasňovanie patrí podľa osobitných predpisov Policajnému
zboru. 4 )
(4) Ak odpadnú dôvody na postup podľa odseku 3 druhej vety, príslušník obecnej
polície je povinný vydanú alebo odňatú vec vrátiť tomu, komu nesporne patrí; inak
tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá. O vykonaní tohto úkonu spíše záznam.

§ 12a Oprávnenie zastavovať vozidlá

(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal
priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený
prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po
ktorom bolo vyhlásené pátranie.
(2) Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení úloh podľa tohto zákona
zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie
miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, alebo je to v záujme ochrany života a
zdravia osôb alebo majetku alebo to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
(3) Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá na účel vykonania
kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného
predpisu. 12aa )

§ 13 Donucovacie prostriedky

(1) Donucovacími prostriedkami sú
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky,
c) obušok,
d) putá,
e) služobný pes,
f) technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
(2) Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a
výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti.
(3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník obecnej polície podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil
neprimeranú ujmu.

§ 14 Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku

(1) Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je
príslušník obecnej polície oprávnený použiť, aby
a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po
výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok
bude pokračovať,
b) zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému
hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
c) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na
miesta, kde je vstup zakázaný,
d) zadržal osobu, 9 ) ktorá kladie aktívny odpor,
e) predviedol osobu, ktorá kladie aktívny odpor.
(2) Hmaty a chvaty je príslušník obecnej polície oprávnený použiť, ak osoba kladie
pasívny odpor.

§ 15 Použitie pút

Putá je príslušník obecnej polície oprávnený použiť
a) na spútanie zadržanej osoby, 9 ) ktorá kladie aktívny odpor alebo napadá iné osoby
alebo príslušníka obecnej polície alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od
takéhoto konania upustila,
b) na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých zadržaných osôb 8 ) za podmienok
uvedených v písmene a),
c) pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobou, ak je dôvodná obava, že
sa pokúsi o útek.

§ 17 Povinnosti príslušníka obecnej polície po
použití donucovacích prostriedkov

(1) Ak príslušník obecnej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo
k zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí
lekárske ošetrenie.
(2) Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný neodkladne hlásiť náčelníkovi obecnej polície.
(3) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov pri hlásení podľa odseku 2 alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je náčelník obecnej polície povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam, ktorý hneď predloží miestne príslušnému prokurátorovi. 13 )

§ 18 Osobitné obmedzenia

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník obecnej polície použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a služobného psa,
okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo príslušníka obecnej polície alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

§ 19 Podmienky nosenia a použitia zbrane
príslušníkom obecnej polície

(1) Príslušník obecnej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň, 14 ) ak obec nerozhodne inak.
(2) Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov 14 ) obec.
(3) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť zbraň
a) v prípade nutnej obrany a krajnej núdze, 15 )
b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.
(4) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej
obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.
(5) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, aby
a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku,
útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,
b) obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,
c) zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,
d) zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e) zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.