Činnosť MsP

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste, chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, plní úlohy podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii. Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník.

 

Náčelník mestskej polície:

por. Richard Kostolný


Správy o činnosti MsP