07.03.2022 – PONDELOK:

Stála služba OO PZ Šurany telefonicky požiadala o spoluprácu o prezretie záznamu z kamier na ulici Nitrianska a SNP, kde prišlo k znečisteniu vozovky pravdepodobne prevádzkovými kvapalinami neznámeho motorového vozidla. Príslušník MsP zistil, že v čase o 14,30 hod cez okružnú križovatku pri obchodnom dome TESCO prechádza nakladač značky MERLO, z ktorého unikali prevádzkové kvapaliny. Šetrením bolo zistené, že MERLO sa vracalo z prác na Hviezdoslavovej ulici, kde mu praskla hadica na hydraulike. O zistených skutočnostiach bola vyrozumená stála služba OO PZ Šurany a vozovku očistili pracovníci Slovenskej správy ciest, pobočka Šurany.

13.03.2022 – NEDEĽA:

O spoluprácu telefonicky požiadala stála služba OO PZ Šurany o preverenie oznámenia, že na Námestí hrdinov blízko artézskej studni dve osoby svojím správaním narušujú verejný poriadok. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že pri artézskej studni sa nachádzajú 2 osoby pod vplyvom alkoholu a to muž T.G. bytom okres Sabinov a žena V.T. bytom okres Veľký Krtíš. Osoby boli hliadkou na mieste upozornené na dodržiavanie verejného poriadku, boli vyriešené v rámci zákona napomenutím a z miesta odišli.

16.03.2022 – STREDA:

V doobedňajších hodinách hliadka mestskej polície zistila, že na spojovacej ceste medzi kovošrotom a cestou I. triedy č. 64 sa nachádzajú čierne skládky, skládky zadokumentovala, pri zdokumentovaní boli nájdené písomnosti s osobnými údajmi dvoch osôb a to T.Š. bytom Šurany a P.G. bytom Šurany. Vec bola odstúpená k ďalšiemu riešeniu na Mestský úrad, oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku.

25.03.2022 – PIATOK:

V čase o 17,35 hod telefonicky oznámila poškodená, že na ulici MDŽ 20 jej niekto poškodil osobné motorové vozidlo. Príslušník MsP prezrel kamerový systém mesta, kde zistil, že v čase o 8,36 hod po ulici MDŽ ide smerom od vodárne k Hostincu u Fera na horskom bicykli muž vo veku asi 60 rokov, pričom ako prechádza okolo vozidla oznamovateľky, spadne z bicykla rovno na motorové vozidlo. Osoba následne nasadne na bicykel a odchádza smerom k autobusovej stanici na ulici Školská, kde asi 10 min stojí a potom odíde k obchodnému domu TESCO. Oznamovateľka vec oznámila cez linku 158 na nehodové oddelenie, ktoré bude riešiť vec ako dopravnú nehodu. 26.03.2022 v čase o 13,25 hod hliadka spozorovala osobu, ktorá svojim popisom zodpovedá osobe, ktorá poškodila motorové vozidlo na ulici MDŽ 20 a osobu skontrolovala. Jednalo sa o pána V.B. z obce Lipová, ktorý sa ku skutku doznal. Informácie boli posunuté príslušníkovi oddelenia dopravnej polície.

26.03.2022 – SOBOTA:

Z operačného strediska RZP bolo prijaté telefonické oznámenie o spoluprácu pri použití mestského defibrilátora, nakoľko neboli voľné žiadne sanitky RZP pri poskytnutí prvej  pomoci, kde prišlo ku skolabovaniu osoby na ulici Mudrochova 7. Hliadka mestskej polície sa presunula ku kostolu sv. Štefana Prvomučeníka, kde zo skrinky vybrala defibrilátor a následne sa presunula  na Mudrochovu ulicu 7. Po príchode na uvedenú adresu sa na mieste nachádzali príslušníci HaZZ Šurany, ktorí už na mieste poškodenému J.A. zo Šurian poskytovali prvú pomoc. Hliadka na mieste zotrvala do príchodu sanitky RZP.

27.03.2022 – NEDEĽA:

V raňajších hodinách hliadka MsP zistila, že na okružnej križovatke  pri VÚB banke je poškodené zvislé dopravné značenie (prikázaný smer a hlavná cesta). Šetrením bolo zistené, že účastník dopravnej nehody I.B. z Veľkých Loviec nehodu nahlásil na oddelenie dopravných nehôd OR PZ Nové Zámky.

28.03.2022 – PONDELOK

V doobedňajších hodinách telefonicky oznámil obyvateľ mesta, že na ulici Nábrežie 2-6  starší muž vypiluje stromy. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Šetrením bolo zistené že sa jedná väčšinou o náletové dreviny a jednu tuju. Hliadka sa na mieste skontaktovala s osobou, ktorá práce vykonávala, vec zdokumentovala fotodokumentáciou a vec dorieši Mestský úrad, oddelenie životného prostredia.