01.02.2022 – UTOROK:

V čase o 8,45 hod bolo prijaté oznámenie od pracovníka mestského úradu Šurany, že na ulici MDŽ 3A je poškodená dopravná značka označujúca parkovisko pre osobu ZŤP. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že okrem poškodenej dopravnej značky je poškodený aj stĺp verejného osvetlenia, pričom na mieste sa nachádzajú aj úlomky z vozidla neznámej značky. Následne bola vykonaná kontrola kamerového systému, kde na kamere pri reštaurácii Áčko bolo zistené, že v čase okolo 6,30 hod je z uvedeného miesta odťahované vozidlo značky Renault. Podľa evidenčnej tabuľky bol zistený majiteľ vozidla, ktorý bol  telefonicky kontaktovaný, pričom uviedol, že práve stojí pred obvodným odd. OOPZ Šurany, kde chcel uvedenú vec oznámiť. Menovaný sa následne dostavil na mestskú políciu Šurany, ďalej sa spojil s pracovníkom mestského úradu Šurany a dohodol sa s ním na oprave uvedených zariadení.

07.02.2022 – PONDELOK:

V poobedných hodinách bolo prijaté oznámenie, že na stanici ŽSR na Slovenskej ulici bol zo stojanov odcudzený bicykel. Príslušník mestskej polície vykonal kontrolu kamerového systému, kde na kamerách rozpoznal páchateľa, ktorý bicykel odcudzil. Hliadka mestskej polície osobu vyťažila a osoba sa ku krádeži bicykla doznala. Bola vyrozumená hliadka železničnej polície Nové Zámky, ktorá si prípad na mieste prevzala a bicykel bol vrátený pôvodnému majiteľovi.

13.02.2022 – NEDEĽA:

V čase o 13,30 hod vykonávala hliadka mestskej polície kontrolu ulice MDŽ, kde za bytovým domom č. 2 našla vrecia so stavebným odpadom. Šetrením bolo zistené, že na uvedenej adrese prebieha rekonštrukcia bytu. Hliadka sa spojila s majiteľkou bytu s ktorou sa dohodla, že stavebný odpad z verejného priestranstva odstráni v pondelok. Dňa 14.02.2022 bola vykonaná kontrola na uvedenej adrese, stavebný odpad bol majiteľkou bytu odvezený na zberný dvor Mestského podniku služieb.

15.02.2022 – UTOROK:

Hliadka mestskej polície vykonávala kontrolu autobusových staníc na území mesta, pričom na autobusovej stanici na ulici Školská sa nachádzala osoba ženského pohlavia, ktorá v prístrešku autobusovej stanice fajčila. Osoba bola hliadkou vyzvaná, aby predložila doklad totožnosti, tá na výzvy hliadky nereagovala, nemala u seba žiadny doklad totožnosti a nevedela hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Následne bola predvedená na útvar mestskej polície, kde cez stálu službu OO PZ Nové Zámky bola zistená totožnosť menovanej. Jednalo sa o N.L. z obce Malá Maňa, ktorá sa v pátraní nenachádzala a za vyššie uvedený priestupok bola  vyriešená v zmysle zákona napomenutím. Po ukončení úkonov z mestskej polície odišla.

17.02.2022 – ŠTVRTOK:

V čase okolo 16,00 hod  sa strhla veľmi silná veterná smršť. Hliadka mestskej polície počas hliadkovania zistila, že na ulici MDŽ je zlomený strom. Následne boli vyrozumení hasiči HaZZ Šurany, ktorí zlomený strom odstránili. Hliadka mestskej polície asistovala aj pri riadení dopravy. Ďalej bolo zistené, že na Jesenského ulici došlo k zlomeniu veľkej tuje, kde boli  vyrozumení pracovníci mestského podniku služieb, ktorí tuju odstránili.

18.02.2022 – ŠTVRTOK:

Hliadka mestskej polície bola požiadaná o spoluprácu pracovníkom mestského úradu Šurany pri zabezpečení verejného poriadku počas kontroly na Slovenskej ulici č.23-29, kde po silnom vetre spadla časť strechy rodinného domu. Na miesto bol privolaný statik, ktorý po obhliadke skonštatoval, že hrozí aj nebezpečenstvo zrútenia časti domu. Pracovník mestského úradu informoval  nájomníkov domu (cca 20 obyvateľov rómskeho pôvodu), že v záujme ochrany vlastného zdravia a životov by sa mali z uvedeného rodinného domu vysťahovať. Príslušníci mestskej polície počas vykonania kontroly nezistili žiadne porušenie zákona zo strany nájomníkov domu.

20.02.2022 – NEDEĽA:

V čase o 12,30 hod telefonicky oznámila majiteľka rodinného domu na ulici Ž. Bosniakovej, že pred jej domom behá nutria. Na miesto sa dostavila hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že nutria sa nachádza v krovinatom poraste. Bolo vyrozumené príslušné poľovnícke združenie, ktoré poskytlo klietku na odchyt a v čase o 13,20 hod bola nutria odchytená a odvezená členmi poľovníckeho združenia.

V čase o 13,30 hod bolo prijaté telefonické oznámenie od majiteľa rodinného domu na ulici Dolná 31, že na jeho pozemok sa dostali psy a usmrtili mu jednu sliepku, ktorú odvliekli pred rodinný dom na ulici Dolná 11. Hliadka mestskej polície šetrením na mieste zistila majiteľa psov, ktorí sa s oznamovateľom dohodol na vyrovnaní škody. Poškodený netrval na písomnom oznámení. Majiteľ psov bol za priestupok nezabránenia voľného pohybu psov okrem priestorov na to určených doriešený napomenutím.

22.02.2022 – UTOROK:

Hliadka mestskej polície prijala o 12,30 hod telefonické oznámenie na služobný mobil, že na chodníku medzi ulicami Mlynská a Školská leží osoba. Hliadka sa následne presunula na uvedené miesto, kde našla osobu mužského pohlavia vo veku asi 70 rokov, ktorej okoloidúci občania poskytli prvú pomoc. Šetrením bolo zistené, že sa jedná o osobu E.K. s trvalým bydliskom na ulici Mlynská. Menovanému sa zatočila hlava, nakoľko berie lieky na tlak, pričom si po následnom páde rozbil obočie nad pravým okom. Príslušníci mestskej polície ranu ošetrili a privolali sanitku rýchlej zdravotníckej pomoci, ktorá menovaného previezla do nemocnice s Poliklinikou v Nových Zámkoch.

25.02.2022 – PIATOK:

V čase o 12,50 hod bolo prijaté telefonické oznámenie, že po ulici Topoľovej behá pes, ktorého tam asi niekto vyhodil. Na miesto sa presunula hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Pes  vbehol hliadke do vozidla a následne bol pes odovzdaný pracovníkom útulku Zatúlané labky.