OZNAM

Vážení spoluobčania a návštevníci mesta!

 

Od 15.01.2024 na uliciach Komenského a Tyršova začne platiť dočasné parkovanie v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Šurany (platené parkovanie).

Dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestnych cestách je možné len na miestach označených príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením a po zaplatení úhrady za dočasné parkovanie.

Prevádzku parkovacích miest v zóne zabezpečuje Mesto Šurany.

Za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne sa platí úhrada v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod, ak nie sú štátnym sviatkom a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod, ak táto nie je štátnym sviatkom.

 

 

 

Bližšie info:

Mestský úrad Šurany

0918/666 698 – odd. živ. prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku

 

Mestská polícia Šurany

035/6500 100, 0905 225 026