VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC AUGUST

01.08.2023 – UTOROK:

V čase o 08,45 h telefonicky oznámil zamestnanec MsPS pán J.D., že vodič smetiarskeho motorového vozidla nacúval do vozidla zn. FORD, TEČ: XXXXX. Lustráciou bolo zistené, že majiteľkou motorového vozidla je slečna P.J. bytom Šurany. Hliadka MsP menovanú vyrozumela v mieste bydliska, ktorá sa s vodičom MsPS pánom F.B. sa dohodla na škodovej udalosti.

 

O 09,35 h telefonicky oznámil anonym, že na ul. MDŽ na zemi leží bezdomovec a vykonáva potrebu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovca I.L. bytom Šurany, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Menovaný bol upozornený na dodržiavanie verejného poriadku, lekárske ošetrenie odmietol, žiadne zranenie neuvádzal a z miesta následne odišiel. O 10,45 h bola hliadkou MsP vykonaná kontrola bezdomovca I.L., pričom hliadka zistila, že menovaný nejaví známky života. Následne bola privolaná RZP, ktorá po príchode na miesto skonštatovala exitus menovaného. Vyrozumené OO PZ Šurany.

03.08.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 15,45 h požiadal o spoluprácu príslušník ORPZ-ODI Nové Zámky (nehodové oddelenie) pri šetrení dopravnej nehody, ktorá sa stala dňa 02.08.2023, v čase od 20,00 do 21,00 h  pred OD Tempo. Príslušníci MsP Šurany vykonali kontrolu kamerového systému mesta, pričom bolo zistené, že do vozidla poškodeného (biela dodávka) nacúvalo motorové vozidlo zn.VW, čiernej farby, TEČ: NZ XXXXX. Lustráciou v evidencii motorových vozidiel bolo zistené, že majiteľom MV – VW je pán L.M. bytom Bánov. Zistené skutočnosti boli poskytnuté príslušníkovi ORPZ-ODI Nové Zámky.  

07.08.2023 – PONDELOK:

V čase o 08.30 h telefonicky oznámil riaditeľ MsPS Šurany pán M.S., že dňa 06.08.2023 (nedeľa) o 15,30 h im vodič MV značky ŠKODA neznámej TEČ vyložil pred bránu areálu MsPS staré elektrospotrebiče. Príslušníci MsP na základe popisu oznamovateľa vykonali kontrolu kamerového systému a zistili, že sa jedná o MV značky ŠKODA, TEČ: NR XXXXX. Lustráciou v evidencii MV bolo zistené, že majiteľom vozidla je pán V.Š. bytom Ivanka pri Nitre. Menovaný bol následne telefonicky kontaktovaný a uviedol, že pomáhal pri upratovaní pani E.T. bytom Šurany, pričom staré elektrospotrebiče chceli odovzdať do zberného dvora areálu MsPS. Po príchode na miesto zistili, že areál je zatvorený a tak elektrospotrebiče vyložili pred bránu s tým, že v pondelok sa na miesto vrátia a veci odovzdajú. Následne sa menovaný dohodol s pracovníkmi MsPS na odstránení uvedených elektrospotrebičov a za službu si riadne zaplatil.

08.08.2023 – UTOROK:

V čase o 08.30 h hliadka MsP vykonávala kontrolu Hollého ulice, pričom pred domom č. 20 na verejnom priestranstve našla čiernu skládku bio odpadu. Šetrením na mieste bolo zistené, že na verejné priestranstvo bio odpad vykladá pán J.K. bytom Šurany. Hliadka na mieste vykonala fotodokumentáciu a vec postúpila na oddelenie životného prostredia Mestského úradu Šurany.

 

V čase o 10,15 h hliadka MsP vykonávala kontrolu okolia OD Tempo, pričom na parkovisku našla 2 kufre plné komunálneho odpadu. Kontrolou kamerového systému mesta bolo zistené, že uvedené kufre na mieste nechali bezdomovci E.K. bytom Šurany a J.R. bytom Šurany. Osoby boli následne kontaktované hliadkou MsP a kufre z verejného priestranstva odniesli do zberného dvora MsPS Šurany. Vec vyriešená napomenutím.

 

V čase o 11,05 h telefonicky požiadali príslušníci Obecnej polície Palárikovo pri vyrozumení majiteľa MV zn. FORD, TEČ: NZ XXXXX pána M.M. bytom Šurany, ktorého vozidlo parkuje v obci na verejnom priestranstve už 2 mesiace a  nevedia sa s ním telefonicky skontaktovať. Hliadka MsP sa presunula na adresu bydliska majiteľa vozidla, pričom ten uviedol, že MV predal pánovi M.P. bytom Palárikovo, ktorý uvedené vozidlo ešte neprehlásil. Zistené skutočnosti boli odovzdané príslušníkom Obecnej polície Palárikovo.

09.08.2023 – STREDA:

Hliadka MsP vykonávala kontrolu autobusovej stanice na ulici Školská pričom zistila, že steny autobusových zastávok sú znečistené plagátovou výzdobou. Ďalším šetrením boli zistení pôvodcovia znečistenia, ktorí sa po telefonickom kontaktovaní dostavili na miesto, zastávky očistili a boli im uložené blokové pokuty.

 

10.08.2023 – ŠTVRTOK:

Hliadka MsP vykonávala kontrolu areálu ŠK Šurany pričom pri oplotení areálu spozorovala dvoch mužov a jednu ženu, ktorí sedeli v tráve a konzumovali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve, čím porušili ustanovenie §48  zákona 372/1990 Zb. s poukázaním na VZN mesta Šurany č. 3/2013. Ďalším šetrením bolo zistené, že sa jedná o osoby Ž.L. bytom Nesvady, T.K. bytom Šurany a R.K. bytom Šurany. Menovaným bola za uvedený priestupok uložená bloková pokuta, pričom následne z miesta odišli.

 

 V čase o 14,00 h vykonávala hliadka MsP kontrolu okolia firmy LOKOTRANS, pričom na spojovacej ceste od bývalého Kovošrotu po cestu I/64 zistila čiernu skládku. Šetrením na mieste bolo zistené, že čiernu skládku pravdepodobne založila pani A.B. bytom Šurany. Hliadka MsP na mieste vykonala fotodokumentáciu a vec postúpila na oddelenie životného prostredia Mestského úradu Šurany.

11.08.2023 – PIATOK:

V čase o 08,15 h bol na útvar MsP prijatý telefonický oznam, že na parkovisku pri Mestskej poliklinike neznámy muž otravuje okoloidúcich. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom na parkovisku sa nachádza MV zn. FIAT, TEČ: DS XXXXX, ktorého vodič sa snaží okoloidúcim ponúkať kozmetiku. Šetrením bolo zistené, že sa jedná o pána M.L. bytom Nitra, ktorý sa hliadke doznal, že na mieste predáva kozmetiku, pričom na uvedený predaj nemá žiadne povolenie. Menovaný svojim konaním naplnil skutkovú podstatu priestupku podľa § 24 odst. 1 písm. a) zákona 372/1990 Zb. Menovanému bola uložená bloková pokuta.

17.08.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 14,30 h spolupráca s OR PZ-ODI Nové Zámky pri preverení dopravnej nehody na ulici MDŽ pri reštaurácii Áčko. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že vodič MV, zn. PEUGEOT, TEČ: NZ XXXXX pán P.R. bytom Vlkas narazil s vozidlom do stĺpa verejného osvetlenia. Vec si na mieste prevzal príslušník nehodového oddelenia OR PZ-ODI Nové Zámky.

19.08.2023 – SOBOTA:

V čase o 08,30 h príslušníci MsP vykonávali kontrolu kamerového systému, pričom pred predajňou OD Lidl spozorovali bezdomovcov J.Z. bytom Šurany, L.H. bytom Radava a ďalšie dve neznáme osoby, ktoré sa následne presunuli na ulicu Lúčnu, kde si sadli do MV zn. SEAT, TEČ: NZ XXXXX. Ďalším sledovaním kamerového systému bolo zistené, že osoby v uvedenom motorovom vozidle konzumujú alkoholické nápoje. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na mieste sa nachádzajú bezdomovci J.Z. bytom Šurany, R.A. bytom Zvolen, B.B. bytom Zvolen a L.H. bytom Radava. Osoby boli hliadkou MsP na mieste vyťažené, pričom sa doznali, že alkohol ktorí konzumujú odcudzili v OD Lidl. Hliadka MsP vyrozumela príslušníkov OO PZ Šurany, ktorí vec vyšetrujú ako podozrenie trestného činu krádeže.

 

V čase o 14,30 h hliadka MsP vykonávala kontrolu mestskej časti Kostolný Sek pričom na ulici Šurianska v blízkosti železničného priecestia spozorovala neznámeho muža, ktorý fyzicky napáda neznámu ženu. Šetrením na mieste bolo zistené, že obe osoby sú pod vplyvom alkoholu, pričom sa jednalo o pani Ž.L. bytom Nesvady a muža, ktorý odmietol hliadke preukázať svoju totožnosť. Nakoľko osoba s hliadkou nespolupracovala bola následne predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Lustráciou cez OO PZ Šurany bolo zistené, že sa jedná o pána T.K. bytom Šurany. Osoba sa v pátraní nenachádzala, pričom poškodená pani Ž.L. bytom Nesvady bola poučená o možnosti podať oznámenie o priestupku, čo však odmietla. Pán T.K. bytom Šurany po zistení totožnosti z útvaru MsP odišiel.

 

20.08.2023 – NEDEĽA:

V čase o 12,30 h príslušník MsP vykonával kontrolu kamerového systému mesta, pričom na ulici MDŽ spozoroval bezdomovca L.H. bytom Radava, ktorý nesie horský bicykel neznámej značky a tento odkladá pod lávku, ktorá spája ulice MDŽ a Mostná. Osoba sa následne presunula do parku pri Mestskej poliklinike. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá sa v parku skontaktovala s uvedeným bezdomovcom ktorý hliadke uviedol, že bicykel odcudzil na ulici MDŽ č. 10. Šetrením bolo zistené, že bicykel patrí pánovi E.S. bytom Šurany, ktorému bol bicykel následne odovzdaný. Vec rieši MsP ako majetkový priestupok.

22.08.2023 – UTOROK:

V čase o 09,15 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na ulici Slovenskej pred hlavným vchodom do budovy železničnej stanice je značne znečistená vozovka. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom vozovka je znečistená pravdepodobne motorovým olejom. Následnou kontrolou kamerového systému bolo zistené, že olej vytiekol dňa 21.08.2023 v čase o cca 17,00 h z MV, značky PEUGEOT, TEČ: NZ XXXXX. Lustráciou v evidencii motorových vozidiel bolo zistené, že majiteľom MV je pán L.P. bytom Šurany. Hliadka MsP sa skontaktovala s majiteľom uvedeného MV ktorý uviedol, že svoje MV mal dňa 21.08.2023 v oprave a to na výmene olejového čerpadla. Menovaný ďalej uviedol, že až doma zistil, že mu prasklo tesnenie na uvedenom čerpadle. Pracovníci MsPS Šurany olejovú škvrnu za pomoci perlitu z vozovky odstránili.

25.08.2023 – PIATOK:

V čase od 05,30 h do 10,45 h účasť príslušníkov MsP na domových prehliadkach vykonaných príslušníkmi prezídia policajného zboru SR.