03.06.2023 – SOBOTA:

V čase o 14,45 h telefonicky požiadal o spoluprácu operačný dôstojník KRPZ Nitra o preverenie oznámenia pani K.H. bytom Šurany, ktorá uviedla, že ju slovne napáda jej suseda B.F. bytom Šurany. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o dlhodobé nezhody medzi uvedenými osobami. Osoby boli vyzvané, aby sa vzájomne neosočovali a nenadávali si, pričom boli poučené, že môžu podať na seba trestné oznámenie, čo obidve odmietli. Hliadka MsP následne vyrozumela operačného dôstojníka KRPZ Nitra.

 

04.06.2023 – NEDEĽA:

V čase o 12,30 h bolo na útvare MsP prijaté telefonické oznámenie od pána R.K. bytom Šurany, že z ulice Železničnej sa šíri hustý čierny štipľavý dym. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na ulici Železničnej pán B.L. bytom Šurany spaľuje staré handry v železnom sude. Menovaný bol hliadkou vyzvaný, aby oheň uhasil, čo následne urobil a bol vyriešený napomenutím.

05.06.2023 – PONDELOK:

V čase od 15,15 h vykonávala hliadka MsP kontrolu parku pri Pamätníku SNP, kde na schodoch pamätníka spozorovala osobu mužského pohlavia, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, pričom nevedela hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Osoba bola následne predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti, pričom lustráciou cez stálu službu OO PZ Šurany bolo zistené, že sa jedná o M.H. bytom Šurany. Po zistení totožnosti osoba z útvaru MsP odišla.

06.06.2023 – UTOROK:

Spolupráca s OKP ORPZ Nové Zámky pri šetrení do trestného činu ublíženia na zdraví, zistenie pobytu svedkov pánov P.P. bytom Lipová, M.H. bytom Šurany a pani K.H. bytom Šurany. Hliadka MsP osoby vypátrala a odovzdala príslušníkom OKP ORPZ Nové Zámky.

11.06.2023 – NEDEĽA:

V čase od 10,00 h dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a riadenie dopravy počas cirkevnej akcie „ Sprievod Božieho tela“ na Námestí hrdinov.

12.06.2023 – PONDELOK:

V čase o 10,45 bolo prijaté telefonické oznámenie z drogérie AMBRA na Hasičskej ulici, že im do predajne vbehol čierny pes. Hliadka MsP sa spojila s pracovníkom útulku Zatúlané labky, pričom sa následne presunuli na Hasičskú ulicu, kde pracovník útulku uvedeného psa odchytil. Pes bol dočasne umiestnený v koterci na MsÚ Šurany, kde si ho následne prevzal majiteľ pán M.P. bytom Šurany, ktorý uviedol, že pes mu ušiel počas čistenia voliéry.

15.06.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 12,45 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na ulici Školská sa pri detskom ihrisku nachádzajú bezdomovci. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom na mieste sa nachádzali bezdomovci P.P. bytom Lipová, M.H. bytom Šurany, S.B. bytom Šurany, T.K. bytom Šurany a Ž.L. bytom Nesvady. Menovaní priestor okolí ihriska poupratovali a z miesta následne odišli.

 

V čase o 15,00 h telefonicky oznámil pán P.M. bytom Šurany, že pri poľnej ceste za cintorínom mestskej časti Kostolný Sek sa nachádza čierna skládka. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Na mieste sa nachádzali 2 plastové vrecia s rôznym komunálnym odpadom a asi 30 ks eternitu. Hliadka na mieste vykonala fotodokumentáciu, pričom šetrením na mieste sa nepodarilo zistiť pôvodcu skládky a vec bola postúpená k ďalšiemu riešeniu na MsÚ Šurany.

16.06.2023 – PIATOK:

Od 17,30 h zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku a riadenie dopravy počas konania akcie „Koncert pre Leláka“ na parkovisku pri OC ZORA (ulica Ž.Bosniakovej).

20.06.2023 – UTOROK:

V čase o 12,00 h telefonicky oznámil pán I.B. bytom Šurany, že na nadjazde na ulici Nitrianskej je na vozovke vysypaná repka olejná. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Hliadka vykonala šetrenie za účelom zistenia pôvodcu znečistenia vozovky bez kladného výsledku. Stála služba MsP vyrozumela Slovenskú správu ciest, pobočka Šurany, ktorej pracovníci vozovku vyčistili.

 

22.06.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 09,45 h telefonicky oznámil pán J.S. bytom Hul, že v areáli TONA pri odstavnej ploche našiel horský bicykel. Na miesto sa dostavila hliadka MsP ktorá vykonala fotodokumentáciu miesta nálezu bicykla a bicykel previezla na útvar MsP. V čase o 15,15 h sa na MsP dostavil pán P.P. bytom Šurany, ktorý sa prišiel informovať, či sa v blízkosti areálu TONA nenašiel horský bicykel, ktorý si tam deň predtým zabudol jeho syn. Menovaný predložil dokumenty od uvedeného bicykla a následne mu bol bicykel odovzdaný príslušníkom MsP.

23.06.2023 – PIATOK:

V čase o 11,30 h telefonicky požiadala o spoluprácu stála služba OO PZ Šurany pri preverení oznámenia pána P.T. bytom Šurany, ktorý oznámil, že jeho spolubývajúci M.Š. bytom Podbrezová je pod vplyvom alkoholu a robí v byte bordel. Po príchode na uvedenú adresu sa hliadka MsP spojila s oznamovateľom, ktorý im uviedol, že v byte býva priateľ jeho dcéry, ktorý je pod vplyvom alkoholu, pričom on chcel len to, aby sa menovaný ukľudnil. Hliadka s osobami vykonala pohovor, osoby na písomnom oznámení netrvali a  vec bola na mieste vyriešená napomenutím. Stála služba MsP následne vyrozumela stálu službu OO PZ Šurany.

24.06.2023 – SOBOTA:

V čase od 10,00 h zabezpečenie verejného poriadku a riadenie dopravy počas akcie „Primičná svätá omša Frederika Mudráka“ na Námestí hrdinov.

27.06.2023 – UTOROK:

V čase od 08,45 h na ZŠ Bernolákova prezentácia práce MsP Šurany a pracovníkov útulku Zatúlané labky.

V čase o 10,20 h telefonicky oznámila pani M.H., že po Poznanovej ulici chodia neznámi ľudia ktorí tvrdia, že majú poverenie od mesta, aby kontrolovali, koľko radiátorov majú ľudia v domoch. Na uvedenú adresu sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na ulici sa už nenachádzajú žiadne osoby, pričom na križovatke ulíc Brezová a Kvetná spozorovala 2 osoby mužského pohlavia. Kontrolou bolo zistené, že sa jedná o zamestnancov firmy Revízna spoločnosť SR a to pánov M.B. bytom Púchov a A.L. bytom Bratislava ktorí hliadke uviedli, že ponúkajú obyvateľom mesta revízie kotlov a svoju službu dali vyhlásiť aj v mestskom rozhlase. Menovaní hliadke predložili preukazy zamestnancov a boli následne poučení, že majú lepšie ľudom vysvetliť aké služby im ponúkajú.

 

28.06.2023 – STREDA:

V čase od 08,45 h na ZŠ SNP prezentácia práce MsP Šurany a pracovníkov útulku Zatúlané labky.

V čase o 16,50 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na autobusovej zastávke na Krížnej ulici sa nachádza žena, ktorá vyhadzuje zo smetnej nádoby smeti. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovkyňu I.K. bytom Šurany. Menovaná priestor po sebe poupratovala a následne z miesta odišla.

30.06.2023 – PIATOK:

V čase o 16,40 h telefonicky oznámil pán F.M, že pri Mestskej poliklinike na zemi leží neznámy muž. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že od ulice SNP na zemi leží bezdomovec R.K. bytom Šurany, ktorý bol do pol pása vyzlečený a bol značne pod vplyvom alkoholu. Hliadka menovaného prebrala, posadila ho na schody nakoľko nevedel samostatne stáť, pričom mu poskytla vodu na osvieženie. Menovaný lekárske ošetrenie odmietol a hliadke uviedol, že si na mieste chvíľku oddýchne a následne miesto opustí.