01.02.2023 – STREDA:

V čase o 07,30 h telefonicky oznámil poverený riaditeľ MsPS, že im do areálu vbehol vlčiak. Telefonicky bol kontaktovaný pracovník útulku OZ Zatúlané labky, ktorý sa následne dostavil spolu s hliadkou MsP do mestského podniku služieb, kde za pomoci čítačky bolo zistené, že majiteľom psa je pán J.D. bytom Šurany, ktorý si psa prevzal. Vec riešená napomenutím. 

V čase o 9,45 h spolupráca s pracovníčkami ÚPSVaR Nové Zámky za účelom šetrenia v rodine pani S.K.

O 11,25 h telefonicky požiadal o spoluprácu operačný dôstojník OR PZ Nové Zámky pri preverení oznámenia, že v priestoroch stanice ŽSR sa bijú róm a rómka. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že pred budovou stanice sa nachádzajú osoby F.C. bytom Lontov a R.C. bytom Bátorove Kosihy. Osoby boli pod vplyvom alkoholu a uviedli, že sa medzi sebou vadili, pričom k fyzickému napadnutiu nedošlo. Vec vyriešená napomenutím, vyrozumený operačný dôstojník ORPZ NZ.

V čase o 16,30 h telefonicky požiadala o spoluprácu stála služba OO PZ Šurany pri preverení oznámenia, že sa pred OD LIDL nachádza osoba, ktorá ponúka okoloidúcim na predaj rôzny tovar. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Pred OD bola kontrolovaná osoba V.L. bytom Šurany, ktorá ponúkala ľuďom na predaj vŕtačku značky Makyta. Menovaný sa svojou činnosťou dopustil priestupku podľa § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/1990 Zb. a bola mu uložená bloková pokuta. Následne bola vyrozumená stála služba OO PZ Šurany.

 

02.02.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 16,30 h telefonicky oznámil pán F.H. bytom Šurany, že pri potoku Chrenovka v blízkosti cesty II. triedy č. 580 smerom na Úľany nad Žitavou našiel zraneného dravého vtáka. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa jedná o kaňu močiarnu, ktorá mala zranené pravé krídlo. Hliadka MsP následne kontaktovala pracovníka štátnej ochrany prírody pána J.L., ktorý si zraneného dravca prevzal za účelom poskytnutia ošetrenia.

06.02.2023 – PONDELOK:

V čase o 12.15 h telefonicky oznámil anonym, že na ulici Bottovej niekto niečo spaľuje. Na uvedenú adresu sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že pani J.B. bytom Šurany spaľuje starý papier. Menovaná bola vyzvaná, aby oheň uhasila, čo následne vykonala a bola vyriešená napomenutím.

 

07.02.2023 – UTOROK:

V čase o 11,05 h telefonicky oznámil anonym, že pred domom komunálnych služieb sa nachádza podnapitá osoba, ktorá padá na zem. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila že sa jedná o pána J.P. bytom Šurany, ktorý následne za asistencie hliadky odišiel domov.

08.02.2023 – STREDA:

V čase o 08,45 h spolupráca s MsPS pri riešení znečistenia verejného priestranstva na križovatke ulíc Štúrova a Slovenská. Hliadka MsP šetrením na mieste zistila, že sa jedná o súkromné parcely, na mieste vykonala fotodokumentáciu, vec odstúpená na MsÚ Šurany k ďalšiemu riešeniu.

V čase o 13,00 h telefonicky oznámil poverený riaditeľ MsPS, že nájomníci domu na Pribinovej ulici prehadzujú cez plot domový odpad na dvor MsPS. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá šetrením zistila, že majiteľom domu je pán F.L. bytom Šurany, ktorý sa doznal, že uvedený odpad prehadzuje na dvor on s tým, že kŕmi mačky. Menovaný si následne miesto upratal a bol vyriešený napomenutím.

O 13,15 h telefonicky oznámila pani M.M. bytom Šurany, že po ich ulici behá vlčiak, ktorý asi ušiel ich susedovi pánovi M.K. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že pes pána M.K. sa nachádza doma. Hliadka vykonala šetrenie v širšom okolí za účelom nájdenia psa, avšak žiadneho voľne pobehujúceho psa nenašla.

13.02.2023 – PONDELOK:

V čase o 23,08 h hliadka MsP spozorovala pri OD LIDL skupinku štyroch osôb, ktorá vykrikovala a správala sa hlučne. Hliadka následne osoby skontrolovala, zistila, že sa jedná o osoby K.K bytom Šurany, J.R. bytom Rúbaň, E.K bytom Rúbaň a D.R. bytom Lok. Počas kontroly osoba K.K. fyzicky napadla hliadku MsP. Proti osobe boli použité donucovacie prostriedky za účelom odvrátenia útoku, pričom osobe boli založené putá a následne bola prevezená na útvar MsP. Na útvar MsP sa dostavil vyšetrovateľ OR PZ Nové Zámky, ktorý vec rieši ako podozrenie z útoku na verejného činiteľa.

14.02.2023 – UTOROK:

Od 9,00 h do 14,00 h spolupráca s národnou kriminálnou agentúrou pracovisko Nitra – nezúčastnené osoby.

O 14,00 h telefonicky oznámila pracovníčka OD TESCO, že sa v predajni nachádzajú bezdomovci a robia tam neporiadok. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že v predajni sa nachádza bezdomovkyňa Ž.L. bytom Nesvady, ktorá je pod vplyvom alkoholu. Menovaná si po sebe poupratovala a následne predajňu opustila.

V čase o 14,30 h telefonicky požiadala o spoluprácu stála služba OO PZ Šurany o preverenie oznámenia, že na ulici Novozámockej má muž biť ženu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na ulici sa nachádza pani L.L. bytom Šurany a tá hliadke uviedla, že sa hádala s manželom kvôli dcére, pričom k žiadnemu fyzickému napadnutiu nedošlo. Menovaná netrvala na žiadnom oznámení, vyrozumená stála služba OO PZ Šurany.

O 15,30 h vykonával príslušník MsP kontrolu kamerového systému mesta, pričom pred OD LIDL spozoroval osobu mužského pohlavia, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu a obťažuje okoloidúcich. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá osobu vyzvala, aby predložila doklad totožnosti. Osoba s hliadkou nespolupracovala a nakoľko nevedela hodnoverne preukázať svoju totožnosť bola predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Lustráciou cez stálu službu OO PZ Šurany bolo zistené, že sa jedná o pána T.K bytom Šurany. Osoba sa v pátraní nenachádzala. Po zistení totožnosti z útvaru MsP odišla.

O 17,00 h vykonával príslušník MsP kontrolu kamerového systému mesta, pričom na ulici MDŽ spozoroval vedľa lavičky ležiacu osobu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovkyňu N.D. bytom ČR, ktorá podľa zistenia mala vypiť lieky a zapiť ich alkoholom. Na miesto bola privolaná sanitka RZP, ktorá menovanú previezla do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

15.02.2023 – STREDA:

V čase o 13,30 h telefonicky oznámila zástupkyňa riaditeľa OA Šurany, že v priestoroch skate parku sa nachádzajú bezdomovci a robia tam neporiadok. Na miesto sa dostavila hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovcov I.L. bytom Šurany a M.H. bytom Šurany, ktorí boli pod vplyvom alkoholu. Menovaní si po sebe poupratovali a z parku boli následne vykázaní.

20.02.2023 – PONDELOK:

Spolupráca s pracovníkmi OZ Zatúlané labky – odchyt psa pri Mestskej Poliklinike. Čítačkou bolo zistené, že pes má čip, ale nebol v evidencii. Pes bol následne umiestnený v koterci na MsÚ, bol spracovaný oznam na FB a do mestského rozhlasu. Po zverejnení oznamov sa na MsP dostavila majiteľka psa pani S.T. bytom Šurany, ktorá si psa prevzala.

V čase o 13,15 h bola na ulici MDŽ pred pohostinstvom Šport klub kontrolovaná osoba mužského pohlavia, ktorá nevedela a nechcela hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Osoba bola následne prevezená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti, pričom lustráciou cez stálu službu OO PZ Šurany bolo zistené, že sa jedná o pána M.H. bytom Šurany. Osoba sa v pátraní nenachádzala. Ďalším šetrením bolo zistené, že má menovaný od 1.2.2023 uložený trest výkonu povinnej práce Okresným súdom Nové Zámky s tým, že má v MsPS odpracovať 200 hodín za rok a to minimálne 20 hodín mesačne. Následne bol kontaktovaný poverený riaditeľ MsPS ktorý uviedol, že pán M.H. k 20.02.2023 v MsPS odpracoval 1 hodinu. Po zistení totožnosti menovaný z útvaru MsP odišiel.

21.02.2023 – UTOROK:

V čase o 14,00 h telefonicky oznámil pán J.B. bytom Šurany, že dňa 20.02.2023 v čase asi o 19,30 h pred jeho pohostinstvom Šariš neznámy páchatelia odcudzili dva bicykle. Príslušník MsP vykonal kontrolu kamerového systému kde zistil, že bicykle odcudzili dve neznáme osoby oblečené celé v čiernom, ktoré následne odišli na bicykloch na autobusovú stanicu na ulici Školská, kde bicykle nechali a nastúpili do taxíku. Ďalším šetrením bolo zistené, že taxík ich vyložil v obci Hul. Bicykle boli vrátené majiteľom, vec rieši OO PZ Šurany.

O 22,05 h bola prijatá žiadosť o súčinnosť od operačného dôstojníka OR PZ Nové Zámky pri pátraní po osobe L.H. bytom Šurany. Menovaný nenastúpil na liečenie do ústavu v Hronovciach, ktoré mu bolo uložené rozhodnutím Okresného súdu Nové Zámky. Pátranie prebehlo bez kladného výsledku.

22.02.2023 – STREDA:

V čase o 14,00 h vykonávala hliadka MsP kontrolu na ulici Štúrova, kde cez dieru v plote rodinného domu spozorovala, že sa vo dvore nachádza veľká kopa eternitu, pričom väčšia časť bola porozbíjaná. Šetrením na mieste bolo zistené, že vo dvore sa nachádzajú osoby M.B. bytom Nové Zámky a Z.N. bytom Súdovce ktorí uviedli, že v uvedenom RD bývajú v podnájme, pričom uvedený eternit na mieste rozbíja pán M.B. bytom Palárikovo. Ten sa následne dostavil na miesto a uviedol, že eternit mu prikázal porozbíjať majiteľ domu. Na miesto sa dostavil príslušník OKP ORPZ Nové Zámky, ktorý vec na mieste zadokumentoval a vec postúpi na národnú centrálu osobitných druhov kriminality odbor environmentálnej kriminality. Hliadka MsP na mieste vykonala fotodokumentáciu. 

24.02.2023 – PIATOK:

V čase o 11,12 h telefonicky požiadal o pomoc operačný pracovník tiesňovej linky 112 pri použití defibrilátora pri poskytnutí prvej pomoci osobe L.T. bytom Šurany. Hliadka MsP zobrala defibrilátor spred kostola, presunula sa na adresu, kde sa nachádzala dcéra pána L.T. pani K.Sch., ktorá otcovi poskytovala prvú pomoc. Príslušníci MsP začali s oživovaním, pričom následne sa na miesto dostavila posádka sanitky RZP, ktorá pokračovala v poskytovaní prvej pomoci. Posádka sanitky skonštatovala smrť pána L.T. (masívny infarkt).

25.02.2023 – SOBOTA:

V čase o 11,00 h vykonávala hliadka MsP kontrolu okolia OD TESCO, pričom pri vykladacej rampe spozorovala spiacu neznámu ženu. Hliadka ženu prebudila a vyzvala ju, aby predložila doklad totožnosti. Menovaná na výzvy hliadky nereagovala, bola pod vplyvom alkoholu, nevedela hodnoverným  spôsobom preukázať svoju totožnosť a z uvedeného dôvodu bola predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Lustráciou cez stálu službu OO PZ Nové Zámky bolo zistené, že sa jedná o osobu Z.H. bytom Šurany. Menovaná sa v pátraní nenachádzala a po zistení totožnosti z útvaru MsP odišla.

V čase o 17,30 h telefonicky oznámila pani M.Š. bytom Šurany, že má nezhody so svojim manželom, ktorý je pod vplyvom alkoholu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že v byte sa s oznamovateľkou nachádza pán M.Š. bytom Šurany, pričom bolo zistené, že pán M.Š. užíva lieky proti bolesti a tie zapíja alkoholom. Menovaný bol hliadkou vyzvaný aby upustil od svojho konania a k manželke sa správal slušne. Oznamovateľka netrvala na písomnom oznámení. Vec bola vyriešená napomenutím.

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Normálna tabuľka”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

26.02.2023 – NEDEĽA:

V čase o 08,30 h hliadka MsP vykonávala kontrolu skate parku, pričom pri kontrole našla peňaženku s obsahom: OP, kartička poistenca na meno A.Š. bytom Nové Zámky. Majiteľka peňaženky bola telefonicky vyrozumená a následne si peňaženku osobne prevzala na útvare MsP.

27.02.2023 – PONDELOK:

V čase o 10,30 h bolo prijaté oznámenie od obyvateľa mesta, že pri malej zastávke ŽSR je znečistené verejné priestranstvo. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o súkromný pozemok, pričom na mieste vykonala šetrenie za účelom zistenia pôvodcu skládky-bez kladného výsledku. Hliadka na mieste vykonala fotodokumentáciu a vec postúpila na MsÚ Šurany.

28.02.2023 – UTOROK:

V čase o 17,15 h sa na MsP dostavil pán J.Š. bytom Sereď, že pri čerpacej stanici Orlan našiel hnedého psa neznámej rasy. Bol vyrozumený pracovník útulku Zatúlané Labky, ktorý sa na MsP dostavil s čítačkou, pričom bolo zistené, že pes čip nemá. Následne bol pes umiestnený do koterca na MsÚ Šurany.