01.12.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 7,30 h spolupráca s okresným riaditeľstvom PZ (kriminálna polícia) vo veci krádeže katalyzátorov v  areáli bývalého  ELITEXU. Vykonaná kontrola kamerového systému mesta bez kladného výsledku.

V čase o 13,30 h hliadka MsP zistila na križovatke ulíc Šurianska a Suvorovova znečistenú vozovku. Šetrením na mieste bolo zistené, že vozovku znečistil pán P.CH. počas orania záhrady. Menovaný cestu očistil.

O 14,00 h hliadka MsP vykonávala kontrolu na autobusovej stanici (AS) na  ulici Školská, kde počas kontroly zistila znečistené verejné priestranstvo, ktoré znečistil bezdomovec I.L. bytom Šurany. Menovaný po sebe poupratoval a z AS odišiel.

03.12.2022 – SOBOTA:

V čase o 10,10 h hliadka MsP na ulici Šurianska zistila poškodenie telekomunikačného stĺpa, ktorý ohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Šetrením bolo zistené, že  poškodenie telekom. stĺpu bolo spôsobené dopravnou nehodou. Hliadka MsP v spolupráci s hliadkou OO PZ Šurany počas opravy stĺpa riadila na uvedenom mieste dopravu.

V čase o 13,10 hliadka MsP vykonávala kontrolu okolia mŕtveho ramena rieky Nitra, kde počas kontroly bola zistená čierna skládka. Hliadka na mieste vykonala fotodokumentáciu a vec postúpila na doriešenie na Mestský úrad Šurany.

O 14,00 h hliadka MsP vykonávala kontrolu cesty medzi ulicou Cintorínska a cestou I/64, kde zistila čiernu skládku. Vec zadokumentovala fotodokumentáciou a postúpila na doriešenie na Mestský úrad Šurany.

 

 

06.12.2022 – UTOROK:

V čase od 8,00 h do 18,00 h zabezpečenie verejného poriadku počas konania Mikulášskych trhov.

07.12.2022 – STREDA:

V čase o 15,45 h sa na MsP dostavil pán P.K. bytom Štúrovo, ktorý uviedol, že pri čerpacej stanici Benzina našiel psa s vodítkom a obojkom. Hliadka MsP vyrozumela pracovníkov útulku Zatúlané Labky, ktorí si psa prevzali.

09.12.2022 – PIATOK:

V čase o 13,15 h pracovníci čerpacej stanice G&G oznámili, že na vyhradenom parkovisku pre invalidov v priestoroch ich čerpacej stanice asi 2 dni parkuje motorové vozidlo značky SUZUKI BL XXXXX. Hliadka MsP šetrením zistila, že majiteľom osobného vozidla je pán D.M. bytom Bratislava ktorý uviedol, že uvedené motorové vozidlo mu bolo odcudzené pracovníkom jeho firmy, pričom túto skutočnosť oznámil na príslušnom obvodnom oddelení PZ dňa 7.12.2022 ako neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla. V čase o 16,25h sa na útvar MsP dostavil majiteľ motorového vozidla SUZUKI BL XXXXX pán D.M bytom Bratislava, ktorý sa príslušníkom MsP preukázal dokladmi od uvedeného MV a následne sa s hliadkou MsP presunul na čerpaciu stanicu G&G, kde si svoje MV prevzal.

10.12.2022 – SOBOTA:

V čase o 11,30 h hliadka MsP riadila dopravu na okružnej križovatke pri VÚB banke z dôvodu poruchy na nákladnom motorovom vozidle.

11.12.2022 – NEDEĽA:

V čase o 21,10 h telefonicky požiadala o spoluprácu stála služba MsP Šaľa o súčinnosť pri vyrozumení pána J.I. bytom Šurany ohľadom nálezu jeho dokladov v meste Šaľa. Hliadka pána J.I. vyrozumela a ten uviedol, že uvedené doklady mu boli dňa 11.12.2023 odcudzené v Nových Zámkoch. Menovaný si doklady prevzal osobne na útvare MsP Šaľa.

13.12.2022 – UTOROK:

V čase o 20,40 h telefonicky požiadal o spoluprácu operačný dôstojník KR PZ Nitra o pomoc pri pátraní po nezvestnej žene pani N.S. bytom Nové Zámky, ktorá bola naposledy videná v Šuranoch pri Obchodnom dome TESCO. Príslušníci MSP vykonali kontrolu kamerového systému pri OD TESCO bez kladného výsledku.

19.12.2022 – PONDELOK:

Telefonicky oznámil pán A.C. bytom Šurany, že na parkovisku pri ich firme vodič motorového vozidla značky FIAT NZ XXXXX nacúval do stĺpu verejného osvetlenia a z miesta odišiel. Vzápätí na MsP telefonoval pán A.K. bytom Veľký Kýr (majiteľ vozidla) ktorý oznámil, že v Šuranoch na parkovisku nacúval do stĺpu verejného osvetlenia a vec príde doriešiť na MsÚ Šurany. Menovaný sa následne na Mestský úrad dostavil a vec bola riešená ako škodová udalosť cez OO PZ Šurany.

V čase o 14,50 h telefonicky oznámila pracovníčka OD TEMPO, že im po predajni behá veľký pes. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde a uvedeného psa následne uzatvorila do skladu a vyrozumela pracovníkov útulku Zatúlané Labky.

V čase o 16,20 h telefonicky požiadala o spoluprácu stála služba OO PZ Šurany pri preverení oznámenia pani E.M. bytom Šurany ktorá oznámila, že k nej domov prišiel jej bývalý druh, ktorý tam nemá trvalý pobyt a nechce odísť. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá sa spojila s oznamovateľkou a jej druhom pánom M.G. bytom Tekovské Lužany. Menovaní sa za prítomnosti hliadky dohodli, že pán M.G. si z miesta zoberie svoje osobné veci a následne odíde.

V čase o 17,40 h sa na útvar MsP dostavil pán V.L. bytom Šurany ktorý oznámil, že prišiel domov a zistil, že im ušiel pes. Šetrením bolo zistené, že sa jedná o psa, ktorý bol odchytený v OD TEMPO pracovníkmi útulku Zatúlané Labky. Menovaný si psa následne prevzal v útulku.

20.12.2022 – UTOROK:

V čase o 15,30 h bol prijatý telefonický oznam od výpravcu stanice ŽSR, že vo vestibule stanice sa nachádzajú bezdomovci, ktorí tam narušujú verejný poriadok. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom kontrolou bolo zistené, že sa jedná o bezdomovcov F.L. bytom Pribeta, T.S. bytom Beša, S.D. bytom Nové Zámky a L.K. bytom Tvrdošovce, ktorí sa na mieste vadili. Menovaní boli upozornení na dodržiavanie verejného poriadku. Miesto, kde sa nachádzali poupratovali a z priestorov stanice následne odišli.

21.12.2022 – STREDA:

V čase o 13,45 telefonicky oznámila obyvateľka mesta Šurany pani V.B., že v parku pri detskom ihrisku Žihadielko leží nejaká osoba. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovca F.L. bytom Pribeta, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Menovaný sa následne postavil a z parku odišiel.

22.12.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 10,45 h telefonicky oznámil pracovník železníc, že na ich pozemku je stavebný odpad, ktorý vznikol pri likvidácii starého domu na ulici Slovenská. Na uvedené miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde a následne vyrozumela majiteľa pozemku pána M.S. bytom Šurany. Ten sa osobne dostavil na miesto pričom hliadke uviedol, že pozemok dal vyčistiť súkromnej osobe a zabezpečí odstránenie odpadu z pozemku železníc SR.

O 14,10 h sa na útvar MsP dostavila pani P.S. bytom Šurany ktorá oznámila, že v noci z 21.12.2022  na 22.12.2022 jej bol z vchodu domu odcudzený dámsky retro bicykel v hodnote 300 €. Príslušníci MsP vykonali kontrolu kamerového systému mesta, kde bolo zistené, že do vchodu domu vošli tri osoby, ktoré následne vyššie uvedený bicykel odcudzili a odišli na neznáme miesto. Vec rieši OO PZ Šurany ako podozrenie z prečinu krádeže.