03.10.2022 – PONDELOK:

V čase o 16,00 h telefonicky oznámil pán R.P., že pri autobusovej zastávke na Novozámockej ulici leží pred hostincom Tatran osoba mužského pohlavia a má obavu o jeho život. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Ďalším šetrením bolo zistené, že sa jedná o miestneho bezdomovca O.A. bytom Šurany, ktorý na mieste iba oddychoval a následne z miesta odišiel.

05.10.2022 – STREDA:

V čase o 09,50 h telefonicky oznámila učiteľka T.G. zo Špeciálnej ZŠ na ul. Jesenského, že ich žiačka S.L. bytom Šurany už dlhšiu dobu nechodí do školy, pričom rodičia menovanej nedali škole vedieť dôvod absencie. Na miesto trvalého bydliska maloletej S.L. sa presunula hliadka MsP, ktorá od starej mamy menovanej zistila, že jej dcéra odišla s vnučkou k lekárovi do Nových Zámkov. Menovaná bola poučená, že o dôvode absencie majú zákonní zástupcovia informovať školu. Ďalej bola o výsledku šetrenia telefonicky vyrozumená oznamovateľka.

O 11,40 h bol prijatý telefonický oznam od pani O.F. bytom Šurany, že vo vedľajšom dome býva rómska rodina, ktorá pravidelne svoje smeti vyhadzuje do ich smetných nádob a keď ich na to upozornia, tak im nadávajú. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá šetrením zistila, že spomínaní občania tam nemajú ani trvalý, ani prechodný pobyt, nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti a za vývoz komunálneho odpadu neplatia. Ďalej boli hliadkou MsP upozornení na dodržiavanie verejného poriadku a občianskeho spolunažívania. Vec bola postúpená na finančné oddelenie Mestského úradu Šurany.

Zamestnanec MsPs pán M.S. požiadal MsP o spoluprácu pri vykonaní kontroly na ulici Hollého a Športová z dôvodu vytvárania čiernych skládok.  V prvom prípade boli na Hollého ulici kontaktovaní majitelia nehnuteľností, pred ktorými boli skládky vytvorené. Príslušníkom MsP pani A.B. a J.K. obaja bytom Šurany uviedli, že skládky odpadu boli vytvorené nimi ale aj ostatnými obyvateľmi ulice v domnení, že odpad bude automaticky odvezený pracovníkmi MsPs. Hliadka MsP majiteľov upozornila, že vytváraním skládok na verejnom priestranstve sa dopúšťajú priestupku, boli poučení ako nakladať s bioodpadom a kde je ho možné bezplatne uskladniť. Druhý prípad na Športovej ulici sa týkal skládky stavebného odpadu v blízkosti nehnuteľnosti pána P.Z. bytom Šurany, ktorý po upozornení hliadkou na zaberanie verejného priestranstva prisľúbil, že stavebný odpad odstráni.

V čase o 15,10 bola prijatá telefonická požiadavka zamestnankyne oddelenia ŽP Mestského úradu ohľadom preverenia podnetu občana mesta vyhĺbenia dier na mestskom pozemku v časti Nový Svet. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Ďalším šetrením bolo zistené, že diery dal vykopať pán A.K. bytom Svätoplukovo (v časti nový Svet vlastní rodinný dom), ktorý uviedol, že dal diery na uvedenom mieste vykopať so zámerom vysadenia stromov. Hliadka MsP menovanému vysvetlila, že sa jedná o mestský pozemok a z tohto dôvodu musí požiadať príslušné oddelenie MsÚ o povolenie na vykonanie výkopových prác. Pán A.K. bol poučený hliadkou MsP, že sa má dostaviť na príslušné oddelenie Mestského úradu za účelom doriešenia vzniknutej situácie. Hliadka vykonala na mieste fotodokumentáciu a vyrozumela o zistených skutočnostiach pracovníčku MsÚ.

06.10.2022 – ŠTVRTOK:

V popoludňajších hodinách o 14,30h bol prijatý anonymný telefonický oznam, že pred OD BILLA sa nachádza neznáma osoba mužského pohlavia, ktorá si pýta od okoloidúcich peniaze, vulgárne im nadáva a vyhráža sa im. Na miesto sa presunula hliadka MsP, avšak po jej príchode tam už dotyčná osoba nebola. V čase o 14,45 h pri kontrole mestskej časti Nitriansky Hrádok hliadka MsP spozorovala osobu, ktorá zodpovedala popisu oznamovateľa. Hliadka osobu skontrolovala, tá nevedela hodnoverne preukázať svoju totožnosť, a preto bola predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Lustráciou v evidencii obyvateľov SR cez OO PZ Šurany bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca J.L. bytom Tomášikovo. Menovaný sa k uvedenému skutku doznal, bol vyriešený napomenutím a  poučený ako sa má správať na verejnosti.  

07.10.2022 – PIATOK:

Vo večerných hodinách o 19,00 h bol prijatý telefonický oznam od obyvateľky R.P. z miestnej časti Kostolný Sek, že im susedov pes zabil tri sliepky. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Príslušníci MsP vyhotovili fotodokumentáciu, upovedomili suseda pána J.R. o vzniknutej situácii a upozornili ho na porušenie zákona č. 282/2002 Z.z. Menovaný J.R. sa následne skontaktoval s poškodenou a dohodli sa na uhradení vzniknutej škody. Oznamovateľka netrvala na písomnom oznámení a  vec bola doriešená napomenutím.

10.10.2022 – PONDELOK:

V čase o 08,55 h bol prijatý telefonický oznam z recepcie Mestskej Polikliniky, že v parku pred Poliklinikou leží bezdomovec a má byť údajne zbitý. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že vyššie menovaný je bezdomovec V.Z. bytom Nové Zámky, ktorý sa nevedel postaviť, sťažoval sa hliadke na bolesť v pľúcach a pľul krv. Následne bola privolaná sanitka RZP, ktorá menovaného previezla do nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

V čase  o 13,30 h telefonicky oznámil riaditeľ SOŠ gastronómie a služieb pán R.P., že sa v priestoroch ich školy pohybujú dve neznáme osoby. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že pred areálom školy sa nachádza bezdomovkyňa N.D bytom ČR a neznámy muž, ktorý nevedel a nechcel hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Bezdomovkyňa hliadke ďalej uviedla, že neznámy muž chcel z areálu školy odcudziť železo.  Hliadka MsP následne vyťažila neznámeho muža, ktorý sa doznal, že z areálu školy chcel odcudziť železné rúry, pričom hliadke ukázal miesto, kde si ich odložil. Hliadka vykonala fotodokumentáciu a následne neznámeho muža predviedla na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Lustráciou v evidencii obyvateľov SR cez OO PZ Šurany bolo zistené, že sa jedná o pána T.K. bytom Šurany. Osobu si prevzali príslušníci OO PZ Šurany a vec riešia ako prečin krádeže podľa § 212 odst.1 písm. g).

V čase o 16,40 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na Duklianskej ulici pred domom č. 15 obyvatelia jazdia s motorovým vozidlom po verejnej zeleni. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Zistili, že na verejnej zeleni boli viditeľné stopy po kolesách motorového vozidla pani A.Č., ktorá sa k jazdeniu doznala a prisľúbila, že sa to už nebude opakovať. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

O 16,55 h telefonicky oznámila pani V.B. bytom Šurany, že pred OD TESCO sa majú biť bezdomovci. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že medzi bezdomovcami Š.V. bytom Šurany a T.K. bytom Šurany došlo k hádke a drobnej roztržke, avšak osoby netrvali na písomnom oznámení. Menovaní boli hliadkou vyriešení napomenutím a z miesta následne odišli.

12.10.2022 – STREDA:

Hliadka MsP v spolupráci s hliadkou OO PZ Šurany vyťažila bezdomovcov Š.V. a L.H. obaja bytom Šurany k prečinu krádeže prepraviek od piva z OD Tesco. Osoby sa ku skutku doznali a vec rieši OO PZ Šurany.

V popoludňajších hodinách  sa na útvar MsP osobne dostavil pán M.L. bytom Šurany, že mu bolo v noci na ulici MDŽ poškodené jeho motorové vozidlo značky BMW. Príslušník MsP vykonal kontrolu kamerových záznamov, pričom bolo zistené, že do motorového vozidla BMW nacúvala vodička MV značky FORD. Vodička následne z MV vystúpila a nechala písomný odkaz za stieračom MV značky BMW (odfúkol ho vietor). Lustráciou bolo zistené, že majiteľkou je pani Ž.S. bytom Šurany. Príslušník MsP skontaktoval oboch účastníkov dopravnej nehody, ktorí sa dohodli na spoločnom doriešení veci.

18.10.2022 – UTOROK:

V čase o 12,30 h telefonicky požiadala stála služba OO PZ Šurany o preverenie oznámenia na ulici Hviezdoslavova, kde v OD Tesco, malo prísť k drobnej krádeže. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá sa spojila s pracovníkom SBS obchodného domu TESCO, ktorý hliadke uviedol, že pri pokladni zadržal muža, ktorý chcel z predajne odísť s ukradnutým tovarom. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o pána J.Š. bytom Lučenec, ktorý sa ku krádeži doznal a  následne ho predviedla na OO PZ Šurany. Vec rieši OO PZ Šurany ako podozrenie z prečinu krádeže.

 

21.10.2022 – PIATOK:

V čase o 16,50 h telefonicky oznámil pán J.T., že na ulici Krížna pri Obchodnom dome TEMPO sa nachádza neznámy muž, ktorý má pri sebe pravdepodobne samopal vzor 58. Hliadka MsP sa spojila s hliadkou OO PZ Šurany, pričom pri presune na uvedené miesto na ulici SNP spozorovali neznámu osobu, ktorá sa správala nervózne. Hliadky sa osobu rozhodli skontrolovať, pričom pri kontrole osoba na zem vyložila 5 kusov airsoftových zbraní, z ktorých jedna vyzerala ako samopal vz.58. Zbrane zaistila hliadka OO PZ Šurany, pričom hliadka MsP neznámeho muža predviedla na útvar OO PZ Šurany, kde bolo ďalším šetrením zistené, že sa jedná o osobu O.L. bytom Veľké Lovce. Menovaný uviedol, že zbrane odcudzil v meste Šurany z bytu na ulici SNP. Vec rieši OO PZ Šurany.

 

 

 

22.10.2022 – SOBOTA:

V čase o 16,05 h bolo prijaté telefonické oznámenie, že na ulici Mlynská, niekto na verejnom priestranstve vysádza stromy. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Ďalším šetrením sa zistilo, že stromy vysádza pán A.F., ktorý sa nevedel preukázať povolením z MsÚ. Šetrením cez oddelenie ŽP Mestského úradu  bolo zistené, že na mieste, kde pán vysádza stromčeky majú byť v budúcnosti postavené garáže. Menovaný bol hliadkou poučený, že sa má dostaviť na MsÚ Šurany za účelom doriešenia danej veci. Hliadka na mieste vykonala fotodokumentáciu.

28.10.2022 – PIATOK:

O 15,15 h sa osobne na útvar MsP dostavila pani S.V. bytom Šurany s tým, že na cintoríne Balát našla dámsku koženkovú kabelku sivej farby. Na základe dokladov bola vyrozumená a kontaktovaná majiteľka E.L. bytom Šurany, ktorá si kabelku osobne prevzala na útvare MsP.

V čase o 19,00 h  bolo prijaté telefonické oznámenie, že pred budovou stanice ŽSR sa pohybuje osoba mužského pohlavia, ktorá obťažuje okoloidúcich. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že pred stanicou sa nachádza muž vo veku 30 rokov, ktorý je pod vplyvom alkoholu, pričom nemá u seba žiadny doklad totožnosti. Osoba nevedela hodnoverne preukázať totožnosť, s hliadkou nespolupracovala a bola predvedená na útvar MsP, kde bolo lustráciou v evidencii obyvateľov SR cez stálu službu OO PZ Šurany zistené, že sa jedná o pána T.T. bytom Tornaľa. Osoba sa v pátraní nenachádzala, bola poučená ako sa má správať na verejnosti a po zistení totožnosti z útvaru MsP odišla.

29.10.2022 – SOBOTA:

Zabezpečenie verejného poriadku počas konania spojených regionálnych volieb – komunálnych a volieb do VÚC 2022 .

29.10. – 30.10.2022 – NEDEĽA:

Zabezpečenie verejného poriadku počas konania Šurianskych hodov v centre mesta.

 

27.09.2022 – UTOROK:

V čase o 12,30 h príslušníci kriminálnej polície NZ v spolupráci s MsP Šurany vykonali domovú prehliadku v mieste bydliska podozrivého J.Č. pri ktorej bola nájdená zbraň, ktorá bola následne zaslaná na expertízu. Jedná sa o prípad z 24.09.2022 – postrelenie dvoch osôb.