04.08.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 09,10 h bolo prijaté telefonické oznámenie od poslanca MsZ, že na ulici Duklianska asi 3 dni stojí motorové vozidlo BMW TEČ: KN XXXXX. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom bolo ďalej zistené, že na uvedenom motorovom vozidle (MV) nie je platná TK a EK od apríla 2022. Lustráciou bolo zistené, že majiteľkou MV je pani S.K. bytom Komárno, ktorá bola následne telefonicky kontaktovaná. Menovaná uviedla, že vozidlo dala opraviť do neďalekého servisu a pravdepodobne majiteľ servisu odparkoval vozidlo na uvedené miesto. Hliadka MsP následne vykonala šetrenie v uvedenom servise, kde im majiteľ potvrdil, že vozidlo na uvedené parkovisko dočasne zaparkoval z dôvodu malej priestorovej kapacity svojej prevádzky. Následne vozidlo z uvedeného parkoviska preparkoval do svojho servisu.

05.08.2022 – PIATOK:

V doobedňajších hodinách bolo prijaté telefonické oznámenie od zamestnanca reštaurácie Áčko pána D.J., že dňa 4.8.2022 v čase okolo 18,00 h jeho kolegyni neznámy páchateľ odcudzil horský bicykel neznámej značky oranžovej farby. Oznamovateľ ďalej uviedol, že krádež bola oznámená na OO PZ Šurany. Príslušník MsP následne vykonal kontrolu kamerového systému mesta, kde bol na kamere v uvedenom čase pri reštaurácii Áčko na ulici MDŽ spozorovaný muž asi vo veku 30 rokov, ktorý ide na uvedenom bicykli od miesta, kde bol bicykel odstavený smerom ku križovatke ulice SNP. Príslušníci MsP na kamerovom zázname opoznali, že sa jedná o osobu S.M. z obce Bánov. Stála služba MsP vyrozumela stálu službu OO PZ Šurany o zistených skutočnostiach, osoba S.M. bola následne predvedená na útvar OO PZ Šurany, kde sa ku skutku doznala. Páchateľ S.M. ďalej uviedol, že bicykel predal neznámej osobe rómskeho pôvodu. Príslušníci MsP vykonali ďalšiu kontrolu kamerového systému mesta Šurany, kde na kamerovom zázname zistili, že na odcudzenom bicykli pred parkom mestskej Polikliniky jazdila osoba rómskeho pôvodu. Ďalším šetrením bolo zistené, že sa jedná o pána J.L. bytom Šurany, ktorý bol následne kontaktovaný v mieste bydliska pričom uviedol, že uvedený bicykel kúpil od neznámeho bezdomovca a nevedel, že je odcudzený. Bicykel bol následne vrátený majiteľke.

06.08.2022 – SOBOTA:

V čase o 8,00 h hliadka MsP vykonávala kontrolu na ulici Nitrianska, kde pri garážach spozorovala šteniatko psíka čiernej farby. Ďalšou kontrolou bolo zistené, že za garážami sa nachádza papierová krabica, v ktorej bolo ďalších sedem šteniatok. Hliadka MsP uvedenú krabicu previezla na útvar MsP, kde vyrozumela pracovníkov útulku Zatúlané labky, ktorí sa následne dostavili na útvar MsP a šteniatka zobrali do útulku.

  

V čase od 14,00 h zabezpečenie verejného poriadku a regulovanie dopravy zrazu veteránov v mestskej časti Argentína.

 

08.08.2022 – PONDELOK:

V čase o 12,30 h hliadka MsP počas kontroly v centre mesta našla peňaženku s obsahom osobných dokladov osoby J.B. bytom Banská Bystrica. Majiteľka peňaženky bola telefonicky vyrozumená a peňaženku si následne osobne prevzala na útvare MsP.

V čase o 15,00 h bolo prijaté telefonické oznámenie od primátora mesta Šurany, že na ulici Na vŕšku poľnohospodársky stroj strhol drôty telekomunikačného vedenia. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Hliadka vyrozumela zamestnanca telekomunikácií pán J.S. Na miesto sa dostavila hliadka nehodového oddelenia ODI ORPZ Nové Zámky za účelom zadokumentovania dopravnej nehody. Hliadka MsP vykonávala riadenie dopravy v oboch smeroch.

10.08.2022 – STREDA:

V popoludňajších hodinách vykonávala hliadka MsP kontrolu v časti Kostolný Sek, kde pri ulici Kláštorná bola poškodená dopravná značka „koniec zóny so zákazom státia“. Hliadka MsP vykonala fotodokumentáciu a poškodenie bolo nahlásené pracovníkom Mestského podniku služieb.

11.08.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 15,20 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na autobusovej zastávke ulíc Krížna-MDŽ sa nachádzajú bezdomovci, ktorí tam znečisťujú verejné priestranstvo. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovcov pani S.B. a pána P.P. Menovaní boli hliadkou vyzvaní, aby po sebe upratali, čo aj urobili a následne z miesta odišli.

12.08.2022 – PIATOK:

V čase o 08,45 h bolo prijaté telefonické oznámenie od zamestnanca supermarketu TESCO, že v priestoroch nakladania a vykladania tovaru sedí a spí neznáma osoba. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovca pána J.L. bytom Tomášikovo. Menovaný bol poučený, že priestor, kde sa nachádza je súkromný a následne bol z miesta vykázaný.

V čase o 12,05 h telefonicky oznámil na MsP pán M.C. bytom Hul, že na ulici Cintorínska pri pozemku jeho firmy je na verejnom priestranstve vykopaná priekopa . Hliadka po príchode na uvedenú adresu zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Šetrením cez oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu bolo zistené, že tieto priekopy dalo urobiť mesto Šurany z dôvodu sťažností obyvateľov ulice Cintorínska, že počas prudkých dažďov na ceste stojí voda a nemá kam odtekať. O zistených skutočnostiach bol vyrozumený oznamovateľ.

16.08.2022 – UTOROK:

V dopoludňajších hodinách bolo prijaté telefonické oznámenie od zamestnankyne Mestského úradu Šurany, že na ulici Nitrianska pri bývalom CALEXE leží pri ceste v tráve neznáma osoba. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovca pána O.A. bytom Šurany. Menovaný bol v poriadku a lekárske ošetrenie nepožadoval. Hliadka pánovi O.A. poskytla vodu a ten následne z miesta odišiel.

V popoludňajších hodinách telefonicky oznámil anonym, že na ulici Cintorínska pri oplotení futbalového štadióna stojí dlhšiu dobu motorové vozidlo značky KIA. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o motorové vozidlo značky KIA, TEČ NZ XXXXX, pričom bolo kontrolou zistené, že na vozidle nie je od marca 2020 platná EK a TK. Lustráciou sa zistilo, že majiteľkou vozidla je pani K.Z. bytom Šurany. Hliadka MsP sa skontaktovala s majiteľkou MV, ktorá uviedla, že vozidlo je dočasne vyradené z evidencie motorových vozidiel SR. Menovaná bola ďalej poučená, že takéto vozidlo nesmie parkovať na verejnom priestranstve pričom prisľúbila, že vozidlo preparkuje na svoj pozemok.

18.08.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 09,30 h hliadka MsP vykonávala kontrolu parku na ulici Cintorínska, pričom spozorovala, že pod stromom leží osoba. Následnou kontrolou bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca pána V.B. bytom Bánov, ktorý uviedol, že na mieste iba oddychuje a čaká na vlak. Osoba bola v poriadku, lekárske ošetrenie nežiadala a následne odišla na stanicu ŽSR.

V čase o 18,00 h bolo prijaté na MsP telefonické oznámenie od pani R.K., že v ubytovni areálu bývalého ELITEXU sa domáha osoba mužského pohlavia vstupu na izbu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že pred ubytovňou sa nachádza muž vo veku 35-40 rokov, ktorý bol vplyvom alkoholu. Osoba ťažko komunikovala, nespolupracovala a nevedela preukázať svoju totožnosť. Nakoľko nebolo možné hodnoverne zistiť totožnosť menovaného, ten bol predvedený na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Lustráciou cez stálu službu OO PZ Šurany bolo zistené, že sa jedná o pána J.T. z obce Čaklov. Ďalším šetrením bolo zistené, že menovaný si už v priebehu dňa svoje osobné veci z izby prevzal. Po vykonaní potrebných úkonov menovaný z útvaru MsP odišiel.

Od 19,00 zabezpečenie verejného poriadku a regulovanie dopravy počas kultúrneho podujatia „koncert Richarda Müllera“ na Amfiteátri Šurany.

 

19.08.2022 – PIATOK:

V čase o 17,20 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na ulici A. Slávku niekto pravdepodobne spaľuje záhradný odpad. Na uvedenú ulicu sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že z dvora jedného rodinného domu stúpa dym. Následným šetrením bolo zistené, že vo dvore RD sa nachádza pán M.K. z Nových Zámkov ktorý uviedol, že chcel spáliť len pár suchých konárov. Menovaný na výzvu hliadky oheň uhasil a bol vyriešený napomenutím. Menovaný bol poučený ako má postupovať pri likvidácii záhradného odpadu.

23.08.2022 – UTOROK:

V čase o 11,45 h telefonicky požiadala o spoluprácu stála služba OO PZ Šurany pri preverení oznámenia, že na stanici ŽSR sa nachádzajú osoby pod vplyvom alkoholu a robia tam neporiadok. Hliadka MsP po príchode na stanicu ŽSR zistila, že vo vestibule sa nachádzajú bezdomovci J.B. bytom Šurany a F.J. bytom Šurany. Uvedené osoby sedeli a hlasno sa rozprávali. Hliadka menovaných upozornila na dodržiavanie verejného poriadku a tí následne z priestorov stanice ŽSR odišli.

25.08.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 8,15 h telefonicky oznámil pán J.D. že v parku pred Poliklinikou behá malý psík. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Psík hneď vbehol hliadke do vozidla a následne bol prevezený na útvar MsP. Stála služba MsP vyrozumela pracovníkov útulku Zatúlané labky, ktorí sa dostavili na útvar MsP za účelom prevzatia psíka. Jeho nález bol zverejnený na sociálnych sieťach.