07.07.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 15,00 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že v parku na Námestí hrdinov pri Artézskej studni neznámy chlapci postriekali sprejovou farbou bezdomovca. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá sa spojila s bezdomovcom I.L. bytom Šurany, ktorý hliadke uviedol, že ho postriekal nejaký chlapec s kolobežkou. Hliadka MsP vykonala kontrolu v centre mesta, pričom na križovatke ulíc Tyršova a SNP spozorovala skupinku maloletých detí na kolobežkách. Následnou kontrolou bolo zistené, že maloletý A.P. bytom Úľany nad Žitavou  bezdomovca postriekal sprejovou farbou zo strachu, nakoľko tento ich vyháňal zo skateparku. Poškodený I.L. netrval na žiadnom oznámení. Vec bola vyriešená napomenutím.

V čase o 17,20 h telefonicky oznámil pán M.H. zo Šurian, že na ulici Hledíkova 21 leží v tráve neznámy muž. Hliadka po príchode na uvedenú adresu zistila, že sa jedná o osobu M.H. bytom Bzovík, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, pričom uviedol, že je bezdomovec a zdržuje sa v spolku Sv. Vincenta de Paul na Kopci. Osoba bola nezranená, lekárske ošetrenie si nežiadala a z miesta následne odišla preč.

13.07.2022 – STREDA:

V čase o 9,00 h telefonicky oznámili z Mestskej Polikliniky, že v jednej z ambulancií sa našiel mobilný telefón. Po prevzatí telefónu hliadka MsP šetrením zistila, že majiteľom je pán P.M. bytom Šurany, ktorý si mobilný telefón následne prevzal na útvare MsP.

O 11,00 h osobne na útvare MsP oznámil pán Š.N. bytom Šurany, že na ulici Slovenská pri zberných surovinách mu neznámy páchateľ poškodil jeho motorové vozidlo značky Mazda. Príslušníci MsP vykonali kontrolu kamerového systému, kde bolo zistené, že okolo uvedeného motorového vozidla prechádzala len biela elektrická trojkolka. Následným šetrením bolo zistené, že majiteľom trojkolky je pán T.T. trvale bytom Veľký Krtíš, prechodne bytom Šurany, ktorý uviedol, že prechádzal po Slovenskej ulici ale nie je si vedomý, že by svojou trojkolkou poškodil uvedené motorové vozidlo.  Príslušníkom MsP sa nepodarilo preukázať, že uvedené vozidlo poškodil vodič uvedenej trojkolky a oznamovateľ bol poučený, že vec môže riešiť cez nehodové oddelenie OR PZ Nové Zámky.  

14.07.2022 – ŠTVRTOK:

O 13,40 h telefonicky oznámil anonym, že v areáli TONA rómovia počas kúpania vnášajú dreveno-plátené lehátka do vody. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že pri bufete RIOBA sa nachádza skupinka rómov, ktorá sa hliadke doznala, že si do vody zobrala pár lehátok, pričom na nich sedela vo vode. Na upozornenie hliadky ich vrátili na pôvodné miesto a boli vyriešení napomenutím.

 

15.07.2022 – PIATOK:

V čase o 10,05 h oznámila pani E.K., že pred predajňou vína na ulici SNP sa nachádza veľký pes. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Následne stála služba MsP vyrozumela pracovníkov útulku Zatúlané Labky, ktorí sa na miesto dostavili a psa odchytili.

O 12,30 h sa na MsP dostavil pán J.T. bytom Kremnica, ktorý so sebou priniesol zatúlaného psa (nemecký ovčiak), ktorého našiel v centre mesta. Stála služba MsP vyrozumela pracovníkov útulku Zatúlané Labky, ktorí po príchode na útvar MsP zistili majiteľa psa cez čip. Majiteľ bol telefonicky vyrozumený a psa si osobne prevzal na útvare MsP.  

18.07.2022 – PONDELOK:

V čase o 8,20 h telefonicky na MsP oznámil kostolník z kostola Sv. Štefana Prvomučeníka pán J.S., že mu pred kostolom bezdomovec tvrdí, že sa tam nachádza róm, ktorý mu mal dňa 17.07.2022 údajne odcudziť tašku. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá sa spojila s bezdomovcom pánom J.L. bytom Tomášikovo. Ten hliadke uviedol, že si myslí, že pán Z.K. bytom Šurany mu zobral tašku v ktorej mal tepláky a trenírky. Hliadka MsP pána Z.K. vyťažila a ten uviedol, že oznamovateľa nepozná a nikdy sa s ním nestretol. Menovaný ďalej uviedol, že dňa 17.07.2022 sa v Šuranoch nezdržiaval. Oznamovateľ netrval na písomnom oznámení a pripustil, že tašku mohol aj stratiť.  

V čase o 8,35 h telefonicky oznámil vedúci Slovenskej pošty V.S., že v ich priestoroch sa našiel OP na meno L.A.P bytom Miloslavov. Hliadka MsP OP prevzala a následne ho zaslala doporučene majiteľovi na adresu.

Od 12,30 h hliadka MsP v spolupráci s hliadkou OO PZ Šurany vykonala pátranie po osobách podozrivých z krádeže tovaru v obchodnom dome BILLA. Kontrolou kamerového systému mesta bolo zistené, že sa jedná o dve rómky, ktoré by sa mali zdržiavať v Šuranoch na ulici Továrenská. Hliadka OO PZ vykonala šetrenie na danej ulici, kde sa obe rómky nachádzali a ku skutku sa doznali. Menovaným bola uložená bloková pokuta a tovar bol vrátený do predajne.

20.07.2022 – STREDA:

V čase o 13,20 h operačný dôstojník KR PZ Nitra požiadal o preverenie oznámenia, že na ulici Hviezdoslavova sa nachádza osoba, ktorá sa vyhráža, že sa zabije. Po príchode na miesto sa hliadka MsP spojila s hliadkou OO PZ Šurany, ktorá hliadke MsP uviedla, že bolo prijaté telefonické oznámenie od pani K.V., že jej syn J.V. sa zatvoril na toalete a posiela jej SMS správy v ktorých uvádza, že sa zabije. Následne hliadky spolu s oznamovateľkou vošli do domu, pričom zistili, že pán J.V. sa nachádza v predsieni. Na miesto bola privolaná sanitka RZP a vec doriešila hliadka OO PZ Šurany.

21.07.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 18,20 h počas kontroly na ulici Komenského hliadka MsP zistila, že sa na verejnej zeleni nachádza väčšia kopa asfaltu. Ďalším šetrením bolo zistené, že verejné priestranstvo znečistil pán M.S. zo Šurian. Hliadka MsP vykonala fotodokumentáciu a vec odstúpila na oddelenie životného prostredia MsÚ Šurany.

22.07.2022 – PIATOK:

 V čase o 10,05 telefonicky oznámila pani H.P. bytom Šurany, že na ulici M. Kokošovej pri garážach, vedľa bývalej MŠ sa nachádzajú bezdomovci a znečisťujú tam verejné priestranstvo. Na uvedenú ulicu sa presunuli hliadky MsP a OO PZ Šurany, ktoré zistili, že sa tam nachádzajú bezdomovci páni S.M. z Bánova a J.F. zo Šurian. Menovaní hliadkam uviedli,  že na uvedenom mieste iba oddychovali. Uvedeným osobám sa znečisťovanie verejného priestranstva  nepodarilo preukázať a miesto následne opustili.

23.07.2022 – SOBOTA:

V čase o 13,35 h sa na MsP dostavil príslušník nehodového oddelenie OR PZ Nové Zámky so žiadosťou o spoluprácu pri pátraní po účastníkovi dopravnej nehody pred obchodným domom LIDL. Príslušník MsP vykonal kontrolu kamerového systému mesta, pričom v čase o 13,00 h zistil motorové vozidlo, ktoré uvedenú dopravnú nehodu spôsobilo. Zistené údaje boli poskytnuté príslušníkovi OR PZ Nové Zámky. Vec ďalej rieši nehodové oddelenie OR PZ NZ.

V čase o 16,20 telefonicky oznámila pani E.B., že na ulici Partizánska sa na jednom z rodinných domov nachádzajú dve kamery, ktoré pravdepodobne snímajú aj verejné priestranstvo. Na uvedenú adresu sa presunula hliadku MsP, ktorá sa spojila s majiteľom domu Ľ.J., ktorý uviedol, že kamery nastaví tak, aby mu snímali len vstupnú bránu domu resp. pokiaľ to nebude možné, tak kamery demontuje. Menovaný bol poučený o dodržiavaní zákona o ochrane osobných údajov.

25.07.2022 – PONDELOK:

V čase o 08,00 h telefonicky oznámila pani L.F. bytom Šurany, že po ulici A. Slávku behajú opakovane psy, ktoré patria pani D.H. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá sa spojila s pani D.H., ktorá uviedla, že psy sú jej. V čase kontroly boli psy zatvorené. Menovaná bola upozornená na dodržiavanie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, nakoľko sa hromadia sťažnosti na jej adresu, že jej psy behajú po ulici. Ďalším šetrením bolo zistené, že menovaná nemá uhradenú daň za psov, pričom bola poučená o tom, že sa má dostaviť na MsÚ za účelom uhradenia tejto dane. Hliadka MsP vyrozumela finančné oddelenie MsÚ Šurany.

26.07.2022 – UTOROK:

O 10,30 h bolo prijaté telefonické oznámenia z firmy EST COMPANY s.r.o. na Novozámockej ulici, že vo vedľajšej firme niečo pália a dym im ide do okien. Hliadka MsP sa presunula na uvedenú ulicu, pričom zistila, že vo firme Agro SEPO s.r.o. sa v sude vznietil odpad. Pracovníci firmy oheň uhasili, pričom nedošlo k žiadnej škode.

O 15,00 h príslušníci OO PZ Šurany požiadali o spoluprácu pri pátraní po osobe ženského pohlavia, ktorá sa mala dopustiť drobnej krádeže v obchodnom dome BILLA. Na základe priloženej fotografie príslušníci MsP zistili, že sa jedná o pani K.M. bytom Šurany. Následne hliadka OO PZ Šurany podozrivú osobu zadržala a menovaná sa ku krádeži doznala. Za uvedený priestupok jej bola uložená bloková pokuta a tovar bol vrátený do predajne.

27.07.2022 – STREDA:

V čase o 12,30 h telefonicky oznámil pán E.V. bytom Šurany, že jeho sused na dvore niečo páli a dym ide do jeho okien. Hliadka MsP sa presunula na uvedenú ulicu, kde zistila, že sused O.L. varí na dvore v kotline guláš na rodinnú oslavu. O.L. bol poučený, aby otočil komín na kotline tak, aby sa dym nešíril susedovi do okien. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

31.07.2022 – NEDEĽA:

V čase od 09,00 h do 10,00 h zabezpečenie verejného poriadku a dohľad nad dopravnou situáciou v Šuranoch na ulici Na vŕšku – procesia Sv. Anny.

Od 17,00 h do 21,30 h kultúrne podujatie na miestnom amfiteátri Šurany – zabezpečenie verejného poriadku a dohľad nad dopravnou situáciou počas vystúpenia Lúčnice so špeciálnym hosťom Vojta Nedvěda s kapelou.