01.04.2022 – PIATOK:

V čase o 8,30 hod hliadka MsP v spolupráci s útulkom OZ Zatúlane labky na ulici Železničná 38-40 odchytila troch túlavých psov, ktorí pobehovali po ulici a napádali okoloidúce osoby. Šetrením na mieste sa nepodarilo zistiť majiteľov psov a psy boli umiestnené v útulku Zatúlané Labky.

O 16,00 hod na MsP oznámil  SBS pracovník Obchodného domu TESCO, že sa neznáma osoba mužského pohlavia dopustila krádeže tovaru. Pracovník SBS poskytol hliadke MsP popis podozrivej osoby a uviedol, že vec oznámil aj na OO PZ Šurany. Hliadka MsP vykonala pátranie v širšom okolí Obchodného domu TESCO, pričom na ulici Školská spozorovala osobu, ktorá sa zhodovala s popisom poskytnutým pracovníkom SBS. Bola zistená totožnosť osoby, jednalo sa o F.B. zo Šurian, ktorý sa ku skutku doznal. Na miesto sa dostavila hliadka OO PZ, ktorá prípad prevzala.

08.04.2022 – PIATOK:

V raňajších hodinách sa na MsP dostavil starosta obce Čekovce so žiadosťou o pomoc pri zistení pobytu osoby J.N., ktorý by mal byť toho času na území mesta Šurany ako bezdomovec. Starosta uviedol, že má pre tohto občana prácu a ubytovanie, pričom bol s J.N. predtým aj v telefonickom kontakte a ten súhlasil, že sa vráti do svojej rodnej obce. Hliadka MsP menovaného J.N. kontaktovala. Ten si na ulici Pribinova prevzal svoje osobné veci a dokumenty od rodiny, kde sa zdržiaval. Následne spolu so starostom obce Čekovce mesto Šurany opustili.

V čase o 13,00 hod  bol prijatý anonymný telefonát, že na ulici Bernolákova pri vchode do ZŠ leží osoba mužského pohlavia. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že sa jedná o  osobu F.U. zo Šurian, ktorý hliadke uviedol, že mu zostalo nevoľno, nakoľko ráno zabudol užiť lieky. Hliadka MsP chcela menovanému privolať sanitku RZP, čo následne odmietol. Bola vyrozumená manželka pána F.U., ktorá sa dostavila na miesto a manžela odviedla domov.

14.04.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 8,00 hod bolo prijaté telefonické oznámenie od zamestnanca mestského podniku služieb Šurany, že na ulici M. Kokošovej sa vedľa nádob na komunálny odpad nachádzajú staré okná. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá šetrením zistila, že na ulici M. Kokošovej 3 dochádza k výmene okien na bytovke. Hliadka ďalej zistila, že okná sa menia na byte pani M.P., ktorá uviedla, že po ukončení stavebných prác vzniknutý odpad zlikviduje zákonným spôsobom.

16.04.2022 – SOBOTA:

Príslušníci MsP v čase od 20,00 hod do 22,00 hod zabezpečovali verejný poriadok a regulovali dopravu počas Veľkonočnej procesie rímskokatolíckej Farnosti sv. Štefana Prvomučeníka na uliciach M. R. Štefánika a Námestie hrdinov. Procesia prebehla v poriadku.

17.04.2022 – NEDEĽA:

O 20,15 hod hliadka MsP vykonávala kontrolu pri železničnej stanici, kde vo vestibule spozorovala nezhody medzi viacerými osobami. Následnou kontrolou hliadka zistila, že došlo k fyzickej potýčke medzi T.R. bytom Šurany a R.K. bytom Čechy. Ďalej bolo zistené, že počas potýčky prišlo k poškodeniu sklenenej výplne dverí ku ktorým sa doznal R.K. Hliadka MsP vyrozumela oddelenie železničnej polície Nové Zámky, ktoré vec šetrí ako ublíženie na zdraví a poškodenie cudzej veci.

21.04.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 13,30 hod vykonávala hliadka MsP kontrolu záhradkárskej osady Karolská tehelňa, kde zistila vysypanie stavebného odpadu. Šetrením na mieste sa podarilo zistiť, že stavebný odpad v záhradkárskej osade vysypal S.N. zo Šurian. Ten sa ku skutku doznal a ako dôvod svojho konania uviedol, že odpad vysypal na spevnenie prístupovej cesty,  ktorá v prípade nepriaznivého počasia býva neprejazdná. Hliadka menovaného vyzvala, aby odpad odstránil a miesto uviedol do pôvodného stavu, čo aj urobil.

V čase o 14,10 hod hliadka MsP vykonala kontrolu spojovacej cesty medzi cestou I/64 a Cintorínskou ulicou, kde vedľa cesty bola zistená čierna skládka komunálneho odpadu. Šetrením na mieste hliadka zistila, že medzi odpadom sa nachádza časť obalu z poštovej zásielky na meno K.P. zo Šurian. Hliadka vykonala fotodokumentáciu a vec odstúpila na Mestský úrad, oddelenie životného prostredia.

V čase o 14,35 hod bolo prijaté telefonické oznámenie od pani E.U. z Levíc, že jej dcéra M.U. trvale bytom Levice,  momentálne nachádzajúca sa na ubytovni SPTŠ, jej zaslala SMS v znení,  že si podrezala žily. Na uvedenú adresu sa presunula hliadka MsP, kde sa v izbe č. 110 skontaktovala s pánom M.R. bytom Leopoldov a dcérou M.U., ktorí uviedli že prednedávnom opustili resocializačné stredisko NELEGÁL v časti Nový Svet. Osoby boli pod vplyvom alkoholu, neboli zranené a nepožadovali žiadne ošetrenie. K uvedenej SMS menovaná uviedla, že matke správu zaslala v stave hnevu a opitosti. Hliadka MsP o zistených skutočnostiach vyrozumela oznamovateľku.

23.04.2022 – SOBOTA:

Hliadka MsP zabezpečovala verejný poriadok počas kultúrnej akcie „Učitelia spievajú učiteľom“ – zbor slovenských učiteľov v kostole sv. Štefana. Podujatie prebehlo bez problémov.

28.04.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 9,30 hod sa na MsP dostavil V.L. zo Šurian s tým, že ho poprosil známy Š.F. bytom Šurany (pracovne mimo územia mesta), že na verejnom priestranstve pred jeho domom na ulici Hlavná 20 neznáme osoby postavili veľkokapacitný kontajner a v spoločnom dvore vypílili stromy. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá zistila, že oznámenie pána V.L. sa zakladá na pravde, šetrením zistila možné podozrivé osoby, vykonala fotodokumentáciu vypílených stromov a miesta, kde bol umiestnený kontajner. Následne bol v danej veci vyrozumený mestský úrad, oddelenie životného prostredia a vec bola odstúpená na ďalšie šetrenie pracovníkom tohto oddelenia.

29.04.2022 – PIATOK:

V čase o 08,15 hod sa na MsP dostavil P.Z. z Nových Zámkov (správca Šurianky), že na ich voľne prístupnom súkromnom parkovisku už niekoľko týždňov stojí motorové vozidlo značky Mercedes, z ktorého vytekajú prevádzkové kvapaliny. Lustráciou v evidencii motorových vozidiel bol zistený majiteľ pán M.L. z Dunajskej Lužnej, ktorý bol telefonicky kontaktovaný a uviedol, že motorové vozidlo predal pánovi D.Š zo Šale, pričom na menovaného poskytol telefonický kontakt. Príslušník MsP pána D.Š. kontaktoval a ten následne vysvetlil,  že sa mu vozidlo pokazilo a z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa mu nevedel venovať. Prisľúbil však,  že vozidlo z parkoviska odstráni v najbližších dňoch.

O 17,30 hod zabezpečenie verejného poriadku a riadenie dopravy počas konania Lampiónového sprievodu mestom od Obchodného domu TEMPO po AMFITEÁTER. Podujatie prebehlo bez problémov.

30.04.2022 – SOBOTA:

Dňa 30.4.2022 v doobedňajších hodinách telefonicky oznámil pán D.Š. zo Šale, že motorové vozidlo značky Mercedes z parkoviska pri Šurianke odstránil. Hliadka MsP vykonala kontrolu daného parkoviska a zistila, že vyššie uvedené vozidlo sa na parkovisku nenachádza. Následne bol vyrozumený správca Šurianky pán P.Z.

Od 17,00 hod zabezpečenie verejného poriadku stavania „Májov“ v časti Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek a Argentína.